Uredba o izmenama i dopuni uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 100/16), u Državnom programu obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u Odeljku 4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijuma za sprovođenje mera, posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Kancelarija može vršiti plaćanje izvođaču radova po prethodno ispostavljenim i odobrenim situacijama, a u skladu sa navedenim uslovima iz Odeljka 4. ovog programa. Kancelarija vrši plaćanje jedinici lokalne samouprave ili izvođaču radova u zavisnosti od prirode i predmeta javne nabavke”.

U Odeljku 6. Rokovi za sprovođenje mera, reči: „30. jun 2017.” zamenjuju se rečima: „31. decembar 2017.”.

Odeljak 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja menja se i glasi:

„8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 120.000.000,00 dinara (sa PDV) obezbeđena su u budžetu Republike Srbije i nalaze se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2455/2017

U Beogradu, 17. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar