Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2015. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br.110/05, 18/10 i 55/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI

ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se programi inovacione delatnosti za 2015. godinu.

Član 2.

Programi iz člana 1. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11442/2015-1

U Beogradu, 23. oktobra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

PROGRAMI INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2015. GODINU

Radi pružanja podrške razvoju ili značajne izmene postojećih inovativnih proizvoda i usluga, podsticanja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, kao i pružanja podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija u 2015. godini, utvrđuju se sledeći programi inovacione delatnosti:

1) PROGRAM RAZVOJA REGISTROVANIH INOVACIONIH ORGANIZACIJA ZA PRUŽANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE INOVACIONOJ DELATNOSTI

Program podstiče unapređenje uslova u pogledu prostornih, organizacionih i stručnih kapaciteta registrovanih privrednih društava za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti koja su postigla izuzetne rezultate od dana sticanja svojstva registrovanog subjekta inovacione delatnosti. Program posebno podstiče razvoj i unapređenje infrastrukturnih i organizacionih kapaciteta organizacija za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti u čijem osnivanju su učestvovali subjekti iz člana 26. Zakona o inovacionoj delatnosti, na način koji kroz inovacionu infrastrukturu povezuje primenu rezultata rada naučno-obrazovnih institucija, sa kapacitetimajedinica lokalnih samouprava, tako da se obezbede uslovi u kojima tehnološka i druga privredna društva koja se bave inovacijama dobijaju usluge poslovno tehnološkog inkubatora i naučno-tehnološkog parka zasnovanog na najboljim primerima iz prakse država u širem okruženju.

Cilj ovog programa je da registrovani subjekti – organizacije za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti kontinuirano razvijaju i unapređuju kapacitete kojima mogu, angažovano i neposredno, da doprinesu aktivnostima nosilaca inovacione delatnosti koji nemaju svojstvo registrovanog subjekta inovacione delatnosti.

Programom se ravnopravno podstiču registrovani subjekti – organizacije za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Način realizacije ovog programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem infrastrukturnih inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, a na osnovu javnog poziva. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim.vlasništvom.

Odluku o projektima koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa, jer obezbeđuje infrastrukturno opremanje koje će omogućiti pružanje kvalitetnije usluge stanarima – privrednim društvima koja se bave inovacionim aktivnostima, donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost na osnovu obrazloženog predloga posebne komisije.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2015. godine.

2) PROGRAM POMOĆI STRUČNIM DRUŠTVIMA PRONALAZAČA

Program se realizuje s ciljem razvoja, realizacije i pospešivanja inovacione delatnosti kroz podsticaj aktivnosti stručnih društava pronalazača koje su u funkciji unapređivanja naučne i tehnološke baštine. Ovim programom se finansiraju one aktivnosti stručnih društava pronalazača (udruženja, odnosno saveza) koje predstavljaju doprinos u razvoju inovatorstva. Prioritet u realizaciji ovog programa imaće one aktivnosti stručnih društava pronalazača za čiju realizaciju je obezbeđen viši stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni programske aktivnosti čije sufinansiranje se zahteva.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem sufinansiranja inovacionih aktivnosti stručnih društava pronalazača u skladu sa kriterijumima za izbor, vrednovanje i finansiranje aktivnosti stručnih društava pronalazača u 2015. godini, koje donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost, a shodnom primenom propisa o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2015. godine.

Ostavite komentar