Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2009. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 68/05),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se programi inovacione delatnosti za 2009. godinu.

Član 2.

Programi iz člana 1. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana donošenja ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Vlada

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

PROGRAMI INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2009. GODINU

U cilju pružanja podrške razvoju ili značajne izmene postojećih inovativnih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga, radi podsticanja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, kao i pružanja podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija u 2009. godini, utvrđuju se sledeći programi inovacione delatnosti:

1. PROGRAM RAZVOJA INOVATIVNIH PROIZVODA I USLUGA KOJI ĆE IMATI KONKURENTNA SVOJSTVA

Program podstiče registrovane subjekte inovacione delatnosti da, u saradnji sa nosiocima inovacione delatnosti iz člana 5. Zakona o inovacionoj delatnosti, doprinesu razvoju inovativnih proizvoda i usluga koji će imati konkurentna svojstva.

Način realizacije programa utvrđuje ministar za nauku i tehnološki razvoj u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji nosioci nisu registrovani subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata. Programom se ravnopravno podstiču nosioci inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2009. godine.

2. PROGRAM RAZVOJA REGISTROVANIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLjANjE

INOVACIONE DELATNOSTI I PRUŽANjE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE INOVACIONOJ DELATNOSTI

Program podstiče unapređenje uslova u pogledu organizacione i stručne

strukture pravnih lica koja su, upisom u Registar inovacione delatnosti koji vodi Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, stekla svojstvo registrovanog subjekta inovacione delatnosti. Cilj ovog programa je da, privredna društva – registrovani subjekti inovacione delatnosti, kontinuirano razvijaju i unapređuju kapacitete kojima mogu angažovano i neposredno da doprinesu aktivnostima nosilaca inovacione delatnosti koji nemaju svojstvo registrovanog subjekta inovacione delatnosti. Programom se ravnopravno podstiču registrovani subjekti inovacione delatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Način realizacije ovog programa utvrđuje ministar za nauku i tehnološki razvoj u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje je utvrdio ministar nadležan za nauku.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2009. godine.

3. PROGRAM PODSTICAJA SARADNjE REGISTROVANIH SUBJEKATA

INOVACIONE DELATNOSTI SA NOSIOCIMA INOVACIONE DELATNOSTI IZ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Program doprinosi da se, u praksi istraživanja, stvaranja, razvoja, primene i plasmana inovacija, odnosno razvoja inovativnih proizvoda i usluga koji će imati konkurentna svojstva, u inovacione projekte kao realizatori – u većoj meri uključuju nosioci inovacione aktivnosti iz manje razvijenih područja Republike Srbije, a s ciljem postizanja nacionalnog inovacionog prostora sa što ravnomernijom regionalnom razvijenošću. Programom se ravnopravno podstiče kako javni tako i privatni sektor.

Način realizacije ovog programa utvrđuje ministar za nauku i tehnološki razvoj u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica iz nerazvijenih područja Republike Srbije. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje je utvrdio ministar nadležan za nauku.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2009. godine.

4. PROGRAM FINANSIRANjA PROJEKATA ČIJE SE AKTIVNOSTI ODNOSE NA PRIMENU REZULTATA INOVACIONIH AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA – REGISTROVANIH SUBJEKATA INOVACIONE DELATNOSTI

Program obezbeđuje uslove da se sufinansiraju projekti koji razvijaju primenu rezultata inovacionih aktivnosti fizičkih lica – registrovanih subjekata inovacione delatnosti, tako što se pri izboru realizatora inovacionog projekta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom daje značajna prednost onom realizatoru koji u projektni tim uključi fizičko lice koje je registrovani inovator, a kao predmet inovacionog projekta odredi razvoj i primenu rezultata inovacione aktivnosti tog fizičkog lica. Navedenim se fizičkom licu kao nosiocu inovacione delatnosti omogućuje da, u odgovarajućem finansijskom, prostornom i kadrovskom okruženju privrednog društva, rezultat svoje inovacione aktivnosti plasira na tržištu sa odgovarajućom vrednošću. Programom se ravnopravno podstiče kako javni tako i privatni sektor.

Način realizacije ovog programa utvrđuje ministar za nauku i tehnološki razvoj u skladu sa zakonom.

Program se realizuje u skladu sa aktom o načinu njegove realizacije, putem javnog poziva za prijavu inovacionih projekata čiji su nosioci pravna lica registrovana kao subjekti inovacione delatnosti, a čiji realizatori su u projektni tim uključili fizičko lice koje je registrovani subjekt inovacione delatnosti, a za predmet inovacionog projekta odredili realizaciju radi plasmana inovacione aktivnosti registrovanog inovatora. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja na inovacionim projektima i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom, kao i uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih projekata koje je utvrdio ministar nadležan za nauku.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2009. godine.

Ostavite komentar