Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE

DELATNOSTI ZA 2016. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program inovacione delatnosti za 2016. godinu.

Član 2.

Program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8509/2016

U Beogradu, 29. septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

PROGRAMINOVACIONE DELATNOSTI ZA 2016. GODINU

Radi pružanja podrške razvoju ili značajne izmene postojećihinovacionih proizvoda i usluga, radi podsticanja primene i komercijalizacijenaučnoistraživačkih rezultata, kao i radi pružanja podrške korišćenjusavremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija u2016. godini, utvrđuje se program inovacione delatnosti, i to:

PROGRAM FINANSIRANJA INOVACIONIH PROJEKATA KOJIZA REZULTAT IMAJU RAZVIJEN KOMERCIJALNO VERIFIKOVANPROIZVOD, UKLJUČUJUĆI SOFTVER, PROCES , TEHNOLOGIJU ILI

USLUGU

Program podstiče registrovane subjekte inovacione delatnosti da u saradnji sa privrednim društvima i inovacionim klasterima, doprinesurazvoju komercijalno verifikovanih proizvoda, uključujući i softver, proces,tehnologiju ili uslugu koji će imati konkurentna svojstva. Prioritet urealizaciji ovog programa imaće projekti koji obezbeđuju viši stepen učešćavanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje,ulaganje Know-how, infrastrukturne i stručne usluge i dr.

Način realizacije programa utvrđuje ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom.

Program se realizuje putem javnog poziva za prijavu inovacionihprojekata. Javni poziv se raspisuje u skladu sa uslovima konkurisanja ikriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskihsredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom a finansira se uskladu sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis),kao i podzakonskim propisima i drugim opštim aktima donetim radi njegovogizvršavanja. Programom se ravnopravno podstiču subjekti inovacionedelatnosti iz javnog i privatnog sektora.

Odluku o projektu koji će imati prioritet u realizaciji ovog programa jer obezbeđuje visok stepen učešća vanbudžetskih ulaganja u ceni projekta, kroz novčanu participaciju, opremanje, ulaganje know-how, infrastrukturne i stručne usluge i dr. donosi ministar nadležan za inovacionu delatnost na osnovu obrazloženog predloga posebne komisije.

Sredstva budžeta Republike Srbije po ovom programu koriste se u skladu sa zakonom.

Rok za realizaciju programa je 31. decembar 2016. godine.

Ostavite komentar