Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĆIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI

ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se programi inovacione delatnosti za 2013. godinu.

Član 2.

Programi iz člana 1. ove uredbe odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Ministar nadležan za inovacionu delatnost, u skladu sa zakonom, propisaće način realizacije programa iz člana 1. ove uredbe, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2391/2013

U Beogradu, 28. marta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar