Uredba o izmenama Uredbe o osnivanju Instituta ratne veštine

Na osnovu člana 129. stav 1. Zakona o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama („Službeni list SRJ”, br. 80/94, 85/94, 74/99 i „Službeni list SCG”, broj 44/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANjU INSTITUTA RATNE VEŠTINE

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Instituta ratne veštine („Službeni list SRJ”, broj 53/00) u nazivu i u čl. 1, 2, 4. i 5. reči: „ratne veštine” zamenjuju se rečima: „za strategijska istraživanja”.

Član 2.

U članu 3. reči: „Institut ratne veštine” zamenjuje se rečima: „Institut za strategijska istraživanja”, a reč: „Jugoslavije” zamenjuje se rečju: „Srbije”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8096/2011

U Beogradu, 27. oktobra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar