Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore

Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o standardizaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OSNIVANjU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE I CRNE GORE

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore („Službeni list SCG”, broj 22/06).

Član 2.

Prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu, kao i zaposlene u Institutu za standardizaciju Srbije, koji je osnovan i koji je poslovao u skladu sa Uredbom o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore („Službeni list SCG”, broj 22/06) i Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, br. 49/06 i 63/06 – US), danom početka rada preuzima Institut za standardizaciju Srbije, osnovan Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj /07 ).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

PREDSEDNIK

V L A D A

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore („Službeni list SCG”, broj 22/06) sadržan je u članu 5. stav 2. Zakona o standardizaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05), članu 17. stav 1 i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) po kojoj Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Predlagač je prilikom pripreme Uredbe o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore, pored člana 17. stav 1 i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, imao u vidu i činjenicu da Uredba o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore koja je doneta za vreme postojanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, nije na najbolji način rešila status Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore, kao ni njegove organe (bio je predviđen veliki broj članova organa), što nepotrebno opterećuje budžet i normalno funkcionisanje Instituta za standardizaciju .

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1. propisan je prestanak važenja Uredbe o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore.

U članu 2. propisano je da će prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, arhivsku građu, kao i zaposlene u Institutu za standardizaciju Srbije, koji je osnovan i koji je poslovao u skladu sa Uredbom o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije i Crne Gore („Službeni list SCG”, broj 22/06) i Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, br. 49/06 i 63/06 – US), preuzeti Institut za standardizaciju Srbije, na način utvrđen Odlukom o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije, a imajući u vidu da Vlada u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o Vladi, odlukom osniva javna preduzeća, ustanove i druge organizacije.

Članom 3. propisano je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Predlaže se da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu da je Uredbom o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara („Službeni glasnik RS”, br. 49/06 i 63/06 – US), Institut za standardizaciju Srbije i Crne gore promenio naziv u Institut za standardizaciju Srbije, pa je s obzirom na to potrebno odmah doneti osnivački akt Instituta za standardizaciju Srbije, čiji je osnivač Vlada u skladu sa članom 43. stav 1. Zakona o Vladi, i urediti pravni položaj Instituta za standardizaciju Srbije, kako bi u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o standardizaciji, mogao nesmetano nastaviti donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata i obavljati ostale poslove propisane Zakonom o standardizaciji.

Ostavite komentar