Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2011. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2011. godini.

Član 2.

Korišćenje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2011. godini vršiće se na način koji je utvrđen u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2011. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7725/2011-001

U Beogradu, 20. oktobra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaPOMOĆNIKGENERALNOG SEKRETARANada Miljuš PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

4100311.064/20

PROGRAM

KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2011. GODINI

I. UVOD

Ovim programom utvrđuje se način korišćenja dela sredstava Komesarijata za izbeglice namenjenih za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica i lica iz člana 18. stav 2. tačka 1) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) (u daljem tekstu: korisnici) u 2011. godini.

Sredstva za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije korisnika obezbeđena su:

1) u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), razdeo 52, funkcionalna klasifikacija 070, i to:

– sa aproprijacije 472 u maksimalnom iznosu do 230.000.000 dinara,

– sa aproprijacije 511 u maksimalnom iznosu do 88.500.000 dinara;

2) uplatom korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama, na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

II. NAMENA SREDSTAVA

1. Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, razdeo 52, funkcionalna klasifikacija 070, aproprijacija 511 koristiće se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme, sa mogućnošću kupovine.

2. Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, razdeo 52, funkcionalna klasifikacija 070, aproprijacija 472 koristiće se za:

– poboljšanje uslova stanovanja;

– kupovinu građevinskih materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

– kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;

– ekonomsko osnaživanje (npr. pribavljanjem manjih poljoprivrednih mašina i opreme ili osnovnog stada za započinjanje poljoprivredne delatnosti, ili alata i opreme za obavljanje zanatskih usluga i dr.).

3. Sredstva obezbeđena uplatom korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije u skladu sa Zakonom o izbeglicama, na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije koristiće se za:

– pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine;

– poboljšanje uslova stanovanja;

– kupovinu građevinskih materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

– kupovinu seoskih kuća sa okućnicom;

– ekonomsko osnaživanje.

Raspoređivanje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije korisnika, za svaku od navedenih namena pojedinačno, sa aproprijacije 511, aproprijacije 472 i sa računa javnih prihoda za uplatu korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe vrši se u skladu sa iskazanim potrebama i mogućnostima realizacije.

Sredstva sa aproprijacije 511, u visini do 88.500.000 dinara, koriste se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, a visina sredstava koja se opredeljuje po jedinici nepokretnosti kojom se rešava stambena potreba korisnika, zavisi od tržišnih uslova pribavljanja nepokretnosti i veličine nepokretnosti, odnosno broja članova porodičnog domaćinstva korisnika.

Sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 170.000.000 dinara, koriste se za poboljšanje uslova stanovanja, kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti i kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 60.000.000 dinara, koriste se za ekonomsko osnaživanje korisnika.

Sredstva za poboljšanje uslova stanovanja dodeljuju se u građevinskom materijalu u visini do 440.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Sredstva za kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti dodeljuju se u visini do 880.000 dinara po porodičnom domaćinstvu korisnika. Za deo sredstava uloženih u kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti postoji obaveza vraćanja, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom dodeljuju se u visini do 810.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika. Za deo sredstava uloženih u kupovinu seoske kuće sa okućnicom postoji obaveza vraćanja, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Sredstva za ekonomsko osnaživanje korisnika dodeljuju se u visini do 150.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

III. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Rešavanje stambenih potreba korisnika pribavljanjem nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, poboljšanjem uslova stanovanja, kupovinom građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti, kupovinom seoskih kuća sa okućnicom, kao i ekonomsko osnaživanje sprovodi Komesarijat za izbeglice, u skladu sa zakonom.

Rešavanje stambenih potreba korisnika poboljšanjem uslova stanovanja i kupovinom seoskih kuća sa okućnicom, kao i ekonomsko osnaživanje može se sprovoditi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave na čijim teritorijama žive porodice korisnika kojima se pruža pomoć u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Izbor jedinica lokalne samouprave preko kojih će se realizovati korišćenje sredstava za namene iz ovog programa, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

Jedinica lokalne samouprave, o utrošku dodeljenih sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja, kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i ekonomsko osnaživanje korisnika, Komesarijatu za izbeglice dostavlja izveštaj i dokumentaciju o korišćenju dodeljenih sredstava.

Ostavite komentar