Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ( SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2016. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini.

Član 2.

Korišćenje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini, vrši se na način koji je utvrđen u Programu korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2328/2016

U Beogradu, 3. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

4100116.016.doc/15

PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2016. GODINI

I. UVOD

Ovim programom utvrđuje se način korišćenja dela sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije namenjenih za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica i lica iz člana 18. stav 2. tačka 1) Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ( SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) (u daljem tekstu: Korisnici) u 2016. godini.

Sredstva za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije Korisnika obezbeđena su:

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik PC”, broj 103/15), razdeo 46, funkcija 070, izvor 01, Program 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, i to:

(1) sa aproprijacije 463 u maksimalnom iznosu do 113.000.000 dinara;

(2) sa aproprijacije 472 u maksimalnom iznosu do 100.000.000 dinara;

uplatom sredstava od strane korisnika po osnovu otkupa nepokretnosti na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije, izvor 09, funkcija 070, razdeo 46, Program 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, i to sa aproprijacije 511, kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije u skladu sa Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ( SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), u maksimalnom iznosu do 10.000.000 dinara.

Raspoređivanje sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije Korisnika, za svaku od navedenih namena pojedinačno, sa aproprijacije 463, aproprijacije 472, i aproprijacije 511 sa računa javnih prihoda za uplatu korisnika kojima se rešavaju stambene potrebe, vrši se u skladu sa iskazanim potrebama i mogućnostima realizacije.

II. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, razdeo 46, funkcija 070, izvor 01, Program 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, sa sledećih aproprijacija, dodeljuju se i koriste za:

(1) sredstva sa aproprijacije 463, u visini do 113.000.000 dinara, za:

poboljšanje uslova stanovanja, u građevinskom materijalu, u visini do 550.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika;

kupovinu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti, u visini do 980.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika;

kupovinu seoske kuće sa okućnicom, u visini do 1.150.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika;

ekonomsko osnaživanje Korisnika (npr. pribavljanjem manjih poljoprivrednih mašina i opreme ili osnovnog stada za započinjanje poljoprivredne delatnosti ili alata i opreme za obavljanje zanatskih usluga i dr.), u visini do 200.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika;

dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant), za porodična domaćinstva koja su korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom, u visini do 180.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika.

(2) sredstva sa aproprijacije 472, u visini do 100.000.000 dinara, za:

obezbeđivanje paketa građevinskog materijala i dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, za korisnike izabrane u Regionalnom stambenom programu na ime kontribucije Republike Srbije u Regionalnom stambenom programu − potprojekat 4 i potprojekat 5;

dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi (mali grant), za porodična domaćinstva koja su korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom.

Sredstva obezbeđena uplatom sredstava od strane korisnika po osnovu otkupa nepokretnosti na račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije, razdeo 46, funkcija 070, izvor 09, Program 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, aproprijacija 511, kojima se rešavaju stambene potrebe u procesu integracije u skladu sa Zakonom o izbeglicama, u visini do 10.000.000 dinara, koriste se za pribavljanje nepokretnosti radi davanja u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, a visina sredstava koja se opredeljuje po jedinici nepokretnosti kojom se rešava stambena potreba Korisnika, zavisi od tržišnih uslova pribavljanja nepokretnosti i veličine nepokretnosti, odnosno broja članova porodičnog domaćinstva Korisnika.

III. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Rešavanje stambenih potreba Korisnika na neki od ovom uredbom predviđenih načina, kao i ekonomsko osnaživanje Korisnika, sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije, u skladu sa zakonom.

Rešavanje stambenih potreba na neki od predviđenih načina, kao i ekonomsko osnaživanje Korisnika može se sprovoditi u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave na čijim teritorijama žive porodice Korisnika kojima se pruža pomoć u procesu integracije, u skladu sa Zakonom o izbeglicama.

Izbor jedinica lokalne samouprave preko kojih će se realizovati korišćenje sredstava za namene iz ovog programa, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

Jedinica lokalne samouprave o utrošku dodeljenih sredstava i izabranim Korisnicima, Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavlja izveštaj i dokumentaciju u vezi sa korišćenjem dodeljenih sredstava.

Ostavite komentar