Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata.

Član 2.

Državni program pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2744/2016

U Beogradu, 8. marta 2016. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava

GENERALNI SEKRETAR

Novak Nedić

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

DRŽAVNI PROGRAM POMOĆI I OBNOVE OŠTEĆENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA

Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na oštećene porodične stambene objekte, u svojini građana, koji su kategorisani u objekte od prve do pete kategorije u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ”, broj 27/87).

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave obuhvaćenih odgovarajućim aktom Vlade o proglašenju elementarne nepogode.

Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica

Na osnovu izveštaja nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava procenjuje se da je oštećeno 710 porodičnih stambenih objekata koji su razvrstani u pet kategorija u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

Mere koje treba preduzeti

Mera koja se utvrđuje ovim programom jeste davanje bespovratnih novčanih sredstava u cilju obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, i to:

za prvu kategoriju oštećenja – 120.000 dinara;

za drugu kategoriju oštećenja – 200.000 dinara;

za treću kategoriju oštećenja – 250.000 dinara;

za četvrtu kategoriju oštećenja – 350.000 dinara;

za petu kategoriju oštećenja – 600.000 dinara.

Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje mera

Postupak za pružanje pomoći pokreće se prijavom štete u skladu sa Zakonom o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) .

Postupak kojim se utvrđuje pravo na pomoć vodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno.

Jedinica lokalne samouprave bez odlaganja obrazuje potreban broj komisija koje vrše procenu štete nastale nakon elementarne i druge nepogode na porodičnim stambenim objektima u svojini građana, u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) vrši verifikaciju procene štete, koju su izvršile komisije koje je obrazovala jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Po prijavi štete, izvršenom utvrđivanju, proceni i verifikaciji štete organ jedinice lokalne samouprave nastavlja postupak za utvrđivanje prava na državnu pomoć, pozivom stranci da se izjasni o verifikovanom zapisniku o proceni štete i drugim relevantnim okolnostima od značaja za utvrđivanje prava na državnu pomoć.

Ukoliko se stranka koja je uredno pozvana ne odazove pozivu, a ne opravda svoj izostanak, smatraće se da je saglasna sa verifikovanim zapisnikom.

Prvostepeno rešenje o pravu na pomoć, po sprovedenom postupku, primenom kriterijuma i merila iz ovog državnog programa pomoći i obnove, donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave i dostavlja ga podnosiocu zahteva.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja rešenje i Kancelariji, kao i organu nadležnom za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, elektronskim putem, sa svim spisima predmeta.

Protiv prvostepenog rešenja može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda koja donosi konačno rešenje.

Protiv konačnog rešenja može se pokrenuti upravni spor.

Protiv presude Upravnog suda može se podneti zahtev za preispitivanje sudske odluke Vrhovnom kasacionom sudu.

Prilikom odlučivanja o pravu na pomoć građanima, nadležni organi će uzeti u obzir uslove propisane Zakonom, koji moraju biti kumulativno ispunjeni, i to:

1)    da je nastala šteta neposredna posledica elementarne i druge nepogode;

2)    da je šteta prijavljena u skladu sa zakonom;

3)    da je štetu pretrpelo lice iz člana 1. Zakona;

4)    da je oštećena ili uništena stvar koja služi i neophodna je za zadovoljenje osnovnih životnih potreba te je kao takva bila u svakodnevnoj ili redovnoj upotrebi;

5)    da je stvar čuvana sa pažnjom i na propisan način kao i da su preduzete sve mere radi smanjenja rizika od elementarne i druge nepogode;

6)    da su ispunjeni drugi uslovi u skladu sa ovim zakonom.

Redosled sprovođenja mera

Kancelarija će po prijemu konačnih rešenja o državnoj pomoći vršiti isplatu primaocu pomoći na njegov tekući račun, koji će biti dostavljen Kancelariji.

Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci pojedinih mera i aktivnosti

Nosioci sprovođenja ovog programa su jedinice lokalne samouprave utvrđene odgovarajućim aktom Vlade o proglašenju elementarne nepogode, Kancelarija i Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda.

Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa u iznosu od 178.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), Razdeo 3 ‒ Vlada, Glava 3.23 ‒ Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 ‒ Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 ‒ Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 4001 ‒ Obnova zemlje od majskih poplava, Izvor finansiranja 15 ‒ Neutrošena sredstva iz prethodne godine, ekonomska klasifikacija 484 ‒ Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Ostavite komentar