Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi,

UREDBU

O USLOVIMA I NAčINU INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, kriterijumi i način dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim privrednim društvima za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.

Izvor finansiranja

Član 2.

Finansijska sredstva koja se u skladu sa odredbama ove uredbe dodeljuju privrednim društvima (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija).

Aktivnosti koje se finansiraju

Član 3.

Sredstva iz ove uredbe dodeljivaće se za aktivnosti čiji troškovi mogu biti vraćeni u cilju povećanja konkurentnosti, pripreme promocije i izlaganja robe i usluga namenjenih izvozu, i to:

AKTIVNOSTI ZA KOJE SREDSTVA MOGU BITI ODOBRENA TROŠKOVI KOJI MOGU BITI VRAĆENI Istraživanje stranog tržišta Izrada elaborata istraživanja tržišta Učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu u sopstvenoj organizaciji Iznajmljivanje izložbenog prostoraDizajn i opremanje štandaUpis u zvaničan katalog sajma Dizajn novog pakovanja Troškovi dizajna novog pakovanja Izrada novih promotivnih materijala, i to: promotivne brošure, promotivni video i DVD materijali, 3. internet prezentacije Dizajn novih promotivnih materijala, izrada fotografija, prevod, ilustracije, štampanje, video produkcija, izrade internet prezentacija Reklamiranje u stranim stručnim časopisima Dizajn i objavljivanje reklame u stranim stručnim časopisima

Pravo na dodelu sredstava

Član 4.

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društava koja se bave proizvodnjom robe ili pružanjem usluga namenjenih izvozu (u daljem tekstu: izvoznici), a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;

da se mogu razvrstati na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06);

da se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja;

da imaju najmanje 15 zaposlenih na neodređeno vreme ako se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, odnosno najmanje pet zaposlenih na neodređeno vreme ako se bave pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja;

da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

da imaju stabilne i dovoljne izvore finansiranja radi obezbeđivanja kontinuiteta aktivnosti koje su započete;

da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

da uspešno posluju najmanje dve godine uzastopno;

da imaju izvozni program.

Član 5.

Izvoznici koji ispunjavaju uslove propisane članom 4. ove uredbe, mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, s tim što ta aktivnost ne sme biti započeta pre podnošenja prijave za dodelu sredstava.

Iznos sredstava

Član 6.

Izvoznici ostvaruju pravo na refundaciju do 50% troškova realizovane aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, bez poreza na dodatu vrednost.

Ukupan iznos sredstava koji može biti odobren jednom izvozniku, za jednu ili više aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara (slovima: milionpetstotinahiljadadinara), niti manji od 150.000,00 dinara (slovima: stopedesethiljadadinara).

Član 7.

Izuzetno od odredbe člana 6. ove uredbe, iznos sredstava koji može biti dodeljen za određene pojedinačne aktivnosti iznosi:

za promotivni materijal do 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljadadinara);

za istraživanje tržišta do 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljadadinara);

za dizajn novog pakovanja do 300.000,00 dinara (slovima: tristotinehiljadadinara);

za reklamu u stranim stručnim časopisima do 150.000,00 dinara (slovima: stopedesethiljadadinara).

Postupak dodele sredstava

Član 8.

Postupak dodele sredstava i dodelu sredstava vrši, u ime Republike Srbije, Agencija.

Izvoznicima se sredstva dodeljuju na osnovu rang liste formirane prema broju bodova, u skladu sa odredbama ove uredbe.

Visina sredstava koja se dodeljuju po svakom javnom konkursu obavezan je elemenat oglasa o javnom pozivu za dodelu sredstava.

U slučaju da dva ili više izvoznika ima isti broj bodova, sredstva će se dodeljivati prema prvenstvu podnošenja prijave.

Kriterijumi za dodelu sredstava

Član 9.

Uredne i blagovremene prijave ocenjuju se prema sledećim kriterijumima:

1) prethodno učešće u dodeli sredstava;

2) stabilnost izvora finansiranja/uspešnost privrednog društva;

3) obim ostvarenog izvoza;

4) status privrednog društva;

5) značaj projekta;

6) opravdanost projekta;

7) iskustvo izabranog ponuđača koji će realizovati aktivnosti iz člana 3. ove uredbe (u daljem tekstu: realizator aktivnosti).

Za svaki od kriterijuma iz stava 1. ovog člana dodeljuje se određeni broj bodova.

Način bodovanja kriterijuma

Član 10.

1) Prethodno učešće u dodeli sredstava boduje se u skladu sa odobrenim, odnosno isplaćenim novčanim sredstvima po osnovu prethodnih javnih poziva na osnovu Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrenih društava („Službeni glasnik RS”, br. 56/06 i 71/07), i to:

– ako privrednom društvu nisu odobravana/isplaćivana sredstva – 15 bodova;

– ako su privrednom društvu isplaćena sredstva u visini do milion dinara – od 10 do 14 bodova, srazmerno visini isplaćenih sredstava;

– ako su isplaćena sredstva u visini preko milion dinara – od 5 do 9 bodova, srazmerno visini isplaćenih sredstava;

– ako su privrednom društvu odobravana sredstva, ali su realizovane i isplaćene samo neke od odobrenih aktivnosti – 5 bodova;

– ako su privrednom društvu odobravana sredstva, ali nijedna od odobrenih aktivnosti nije realizovana niti isplaćena – 0 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 15.

2) Stabilnost izvora finansiranja/uspešnost privrednog društva boduje se na osnovu godišnjeg prihoda privrednog društva u godini koja prethodi podnošenju prijave, i to:

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom manji od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno manji od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – od 0 do 5 bodova, srazmerno visini godišnjeg prihoda;

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom od 100.000 do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno od 50.000 do 250.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – od 5 do 9 bodova, srazmerno visini godišnjeg prihoda;

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom od 500.000 do 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno od 250.000 do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – od 10 do 14 bodova, srazmerno visini godišnjeg prihoda;

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom preko 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno preko 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – 15 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 15.

3) status privrednog društva boduje se u skladu sa statusom privrednog društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, i to:

– ako privredno društvo spada u kategoriju povezanih društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima – 0 bodova;

– ako privredno društvo ne spada u kategoriju povezanih društava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima – 15 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 15.

4) obim ostvarenog izvoza boduje se na osnovu ostvarenog izvoza u godini koja prethodi podnošenju prijave, i to:

– ako je ostvaren izvoz manji od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – do 5 bodova, srazmerno visini ostvarenog izvoza;

– ako je ostvaren izvoz između 50.000 i 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – od 5 do 9 bodova, srazmerno visini ostvarenog izvoza;

– ako je obim izvoznih aktivnosti između 100.000 i 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – od 10 do 14 bodova, srazmerno visini ostvarenog izvoza;

– ako je obim izvoznih aktivnosti preko 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – 15 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 15.

5) Značaj aktivnosti boduje se u skladu sa uticajem na povećanje obima izvoza, i to:

– ako će realizacija aktivnosti znatno uticati na povećanje izvoza – 20 bodova;

– ako će realizacija aktivnosti uticati na povećanje izvoza – 10 bodova;

– ako realizacija aktivnosti neće uticati na povećanje izvoza – 0 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 20.

Ako na osnovu ovog kriterijuma privredno društvo ima nula bodova, ostali kriterijumi se ne razmatraju i prijava se odbacuje.

6) Opravdanost projekta boduje se u skladu sa obrazloženim planom aktivnosti, i to:

– ako je iz opisa plana aktivnosti očigledno da je podnošenju prijave prethodilo profesionalno istraživanje na osnovu koga je aktivnost preporučena – 10 bodova;

– ako je iz opisa plana aktivnosti očigledno da je aktivnost korisna i opravdana – 5 bodova;

– ako je iz opisa plana aktivnosti očigledno da aktivnost nije opravdana – 0 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10.

7) Iskustvo realizatora aktivnosti boduje se:

– ako realizator aktivnosti ima iskustvo u realizaciji sličnih aktivnosti – 10 bodova;

– ako realizator aktivnosti nema iskustvo u realizaciji sličnih aktivnosti – 0 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10.

Član 11.

Najmanji broj bodova koji je potreban za osvarivanje prava na dodelu sredstava iz ove uredbe je 75.

U zavisnosti od broja bodova odobrava se iznos sredstava za refundiranje troškova aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, i to:

za broj bodova 95-100, refundira se 50% troškova aktivnosti;

za broj bodova 90-95, refundira se 45% troškova aktivnosti;

za broj bodova 85-90, refundira se 40% troškova aktivnosti;

za broj bodova 80-85, refundira se 35% troškova aktivnosti;

za broj bodova 75-80, refundira se 30% troškova aktivnosti.

Član 12.

U slučaju podnošenja prijave za dodelu sredstava za više različitih aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, svaka aktivnost boduje se odvojeno u skladu sa kriterijumuma iz tač. 5 – 7. stava 1. člana 9. ove uredbe, a broj bodova za dodelu sredstava predstavlja zbir bodova po svim aktivnostima podeljen brojem aktivnosti, uvećan za broj bodova u skladu sa kriterijumima iz tač. 1 – 4. stava 1. člana 9. ove uredbe.

Član 13.

Pravo na dodelu sredstava nemaju mala i srednja preduzeća koja su sa realizatorom aktivnosti povezana u smislu zajedničke vlasničke ili upravljačke strukture.

Javni oglas

Član 14.

Javni oglas objavljuje Agencija u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije.

Javni oglas sadrži:

podatak o visini sredstava koja se dodeljuju;

uslove za podnošenje prijave za dodelu sredstava;

kriterijume na osnovu kojih se dodeljuju sredstva;

podatke o adresi na koju se dostavljaju prijave za dodelu sredstava, način dostavljanja, kao i rok za podnošenje prijava;

rok za završetak aktivnosti za koju se podnosi prijava za dodelu sredstava;

podatke o načinu dobijanja dodatnih informacija u vezi učestvovanja u postupku dodele sredstava;

datum javnog otvaranja prijava.

Prijava za dodelu sredstava

Član 15.

Prijavu za dodelu sredstava popunjenu u elektronskoj formi izvoznici podnose Agenciji, na obrazcu koji propisuje Agencija, u roku određenom javnim oglasom.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana izvoznik podnosi:

original ili overenu fotokopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji nije stariji od tri meseca;

overen izvod iz bilansa stanja i bilansa uspeha za prethodne dve godine poslovanja;

overenu potvrdu nadležnog organa o izmirenim porezima i doprinosima;

overenu potvrdu nadležnog organa da privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

kopije tri ponude za realizaciju aktivnosti iz člana 3. ove uredbe;

potpisane i pečatirane prihvaćene ponude, kao i obrazloženje prihvaćene ponude;

original ili overenu fotokopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata kojom se dokazuje registrovana delatnost realizatora aktivnosti, koja nije starija od tri meseca, kao i referentnu listu realizatora aktivnosti;

potpisanu i pečatiranu izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o broju lica zaposlenih na neodređeno vreme;

potvrdu Uprave carina o ostvarenom izvozu.

Član 16.

Prijavu iz člana 14. ove uredbe Agenciji podnosi ovlašćeno lice izvoznika ili se prijava šalje preporučenom ili kurirskom poštom, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava za podršku domaćim izvoznicima”.

Komisija za dodelu sredstava

Član 17.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava, kao i iznos sredstava utvrđuje Komisija za razmatranje prijava i dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: ministar), od dva predstavnika koje on predloži, uključujući predsednika komisije, i od po jednog predstavnika koje predlože ministar finansija, ministar trgovine i usluga i direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

Član 18.

Komisija otvara primljene prijave na javnom otvaranju u roku od sedam dana od dana završetka konkursa i proverava da li podnosioci prijava i prijave ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom.

Ako prijava ne ispunjava uslove iz člana 15. ove uredbe, Komisija odbacuje prijavu kao nepotpunu i o tome obaveštava podnosioca u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava.

Ako podnosilac prijave ne ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe, Komisija odbacuje prijavu kao nedopuštenu i o tome obaveštava podnosioca u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava.

Podnosioca prijave koja je blagovremena, potpuna i dopuštena, Komisija obaveštava o odbijanju ili odobravanju sredstava u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava.

Član 19.

U postupku ocene prijava, Komisija proverava verodostojnost ponuda.

Radi utvrđivanja verodostojnosti ponuda, Komisija će u postupku provere tražiti tri nezavisne ponude za realizaciju iste aktivnosti.

Ako Komisija utvrdi da je podneta ponuda u očiglednoj nesrazmeri sa nezavisno prikupljenim ponudama, prijava se odbacuje.

Korišćenje sredstava

Član 20.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa refundacijom odobrenih sredstava utvrđuju se ugovorom koji zaključuju korisnik sredstava i Agencija.

Prigovor

Član 21.

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi ministru u roku od osam dana od dana prijema odluke o odbacivanju, odbijanju ili dodeli sredstava.

Ministar odlučuje o prigovoru u roku od petnaest dana od dana prijema prigovora.

Izveštaj o rezultatima aktivnosti

Član 22.

Korisnici sredstava dužni su da u roku od godinu dana nakon završetka projekta dostave Agenciji izveštaj o rezultatima aktivnosti za koju su odobrena sredstva.

Stupanje na snagu

Član 23.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS”, br. 56/06 i 71/07).

Član 24.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-471/2008-2

U Beogradu,21. februara 2008. godine

VLADA

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKBožidar Đelić, s.r.

Ostavite komentar