Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAčINU INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, kriterijumi i način dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim privrednim društvima za finansiranje aktivnosti koje doprinose konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga i povećanju izvoza iz Republike Srbije.

Izvor finansiranja

Član 2.

Finansijska sredstva koja se u skladu sa odredbama ove uredbe dodeljuju privrednim društvima (u daljem tekstu: sredstva) obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: Agencija)

Aktivnosti koje se finansiraju

Član 3.

Pod aktivnostima iz člana 1. ove uredbe podrazumevaju se:

1. dizajn novog proizvoda,

2. testiranje, sertifikacija i resertifikacija proizvoda,

3. sertifikacija i resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom,

4. samostalno učešće na međunarodnim privrednim sajmovima u inostranstvu,

5. dizajn novog pakovanja proizvoda,

6. dizajn promotivnih materijala – promotivna brošura i veb sajt,

7. reklamiranje u stranim stručnim časopisima,

8. organizovani poslovni susreti u inostranstvu,

9. organizovane posete stranim tržištima,

Pravo na dodelu sredstava

Član 4.

Pravo na dodelu sredstava imaju privredna društava koja se bave proizvodnjom robe ili pružanjem usluga namenjenih izvozu, a koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

da su registrovana u Republici Srbiji,

da su razvrstana na mala ili srednja pravna lica, u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 46/06),

da se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja,

da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

da su izmirili dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije,

da uspešno posluju najmanje dve godine uzastopno.

Član 5.

Privredna društva koji ispunjavaju uslove propisane članom 4. ove uredbe, mogu podneti prijavu za dodelu sredstava za jednu ili više aktivnosti iz člana 3. ove uredbe.

Aktivnost iz člana 3. ove uredbe može biti započeta ali ne sme biti završena pre objavljivanja javnog poziva za dodelu sredstava.

Iznos sredstava

Član 6.

Privredna društva ostvaruju pravo na refundaciju do 50% troškova realizovane aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, bez poreza na dodatu vrednost.

Finansiranje pojedinačnih aktivnosti vrši se u maksimalnom iznosu do 200.000,00 dinara (slovima: dvestotinehiljadadinara), osim aktivnosti iz tač. od 2. do 4. člana 3. ove uredbe, bez obzira na ukupnu prijavljenu visinu troškova aktivnosti.

Ukupan iznos sredstava koji može biti odobren jednom izvozniku ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara (slovima: miliondinara).

Ukupan iznos sredstava koji se u 2009. godini može dodeliti privrednim društvima je 68 miliona dinara (slovima: šezdesetosammilionadinara).

Kriterijumi za dodelu sredstava

Član 7.

Uredne i blagovremene prijave ocenjuju se prema sledećim kriterijumima:

1) prethodno učešće u dodeli sredstava,

2) stabilnost izvora finansiranja/uspešnost privrednog društva,

3) obim ostvarenog izvoza,

4) broj zaposlenih u trenutku podnošenja prijave,

5) značaj rezultata, sa stanovišta poboljšanja kvaliteta i konkurentnosti

proizvoda,

6) doprinos povećanju izvoza,

7) ekonomska opravdanost aktivnosti,

8) iskustvo izabranog ponuđača koji će realizovati aktivnosti iz člana 3. ove uredbe (u daljem tekstu: realizator aktivnosti).

Za svaki od kriterijuma iz stava 1. ovog člana dodeljuje se određeni broj bodova.

Način bodovanja kriterijuma

Član 8.

1) Prethodno učešće u dodeli sredstava boduje se u skladu sa odobrenim, odnosno isplaćenim novčanim sredstvima po osnovu predhodnih javnih poziva na osnovu Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS”, broj 56/06 i 71/07) i Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS”, broj 22/08), i to:

– ako privrednom društvu nisu odobravana sredstva – 20 bodova,

– ako su privrednom društvu isplaćena sredstva u visini do milion dinara –od 11 do 15 bodova, srazmerno visini isplaćenih sredstava,

– ako su isplaćena sredstva u visini od milion do dva miliona dinara – od 6 do 10 bodova, srazmerno visini isplaćenih sredstava,

– ako su isplaćena sredstva u visini preko dva miliona dinara – 5 bodova,

– ako su privrednom društvu odobravana sredstva, ali aktivnost nije realizovana – 0 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 20.

2) Stabilnost izvora finansiranja boduje se na osnovu godišnjeg prihoda privrednog društva u godini koja prethodi podnošenju prijave, i to:

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom manji od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno manji od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – od 0 do 4 boda, srazmerno visini godišnjeg prihoda,

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom od 100.000 do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno od 50.000 do 250.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – od 5 do 9 bodova, srazmerno visini godišnjeg prihoda,

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom od 500.000 do 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno od 250.000 do 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – od 10 do 14 bodova, srazmerno visini godišnjeg prihoda,

– ako je godišnji prihod privrednog društva koje se bavi proizvodnjom preko 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, odnosno preko 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ako se bavi pružanjem usluga – 15 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 15.

3) Obim ostvarenog izvoza boduje se na osnovu ostvarenog izvoza u godini koja predhodi podnošenju prijave i to:

– ako je ostvaren izvoz manji od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – do 4 boda, srazmerno visini ostvarenog izvoza,

– ako je ostvaren izvoz između 50.000 i 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – od 5 do 9 bodova, srazmerno visini ostvarenog izvoza,

– ako je obim izvoznih aktivnosti između 100.000 i 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – od 10 do 14 bodova, srazmerno visini ostvarenog izvoza,

– ako je obim izvoznih aktivnosti preko 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – 15 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 15.

4) Broj zaposlenih boduje se na osnovu broja zaposlenih u privrednom društvu u trenutku podnošenja prijave, i to:

– ako privredno društvo ima do 15 zaposlenih u stalnom radnom odnosu u sektoru proizvodnje, odnosno do pet u sektoru usluga – 5 bodova,

– ako privredno društvo ima više od 15 zaposlenih u stalnom radnom odnosu u sektoru proizvodnje, odnosno više od pet u sektoru usluga – 10 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10.

5) Značaj rezultata aktivnosti boduje se u skladu sa uticajem aktivnosti na kvalitet i konkurentnosti proizvoda, i to:

– ako je na osnovu plana aktivnosti očigledno da će predložena aktivnost veoma poboljšati kvalitet i konkurentnost proizvoda/usluge – 10 bodova,

– ako je na osnovu plana aktivnosti očigledno da će predložena aktivnost uticati na kvalitet i konkurentnost proizvoda/usluge – 5 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10.

6)Doprinos povećanju izvoza boduje se na osnovu uticaja realizacije aktivnosti na rast izvoza i to:

– ako će predložena aktivnost direktno uticati na konkurentnost proizvoda /usluge na stranom tržištu i doprineti povećanju izvoza – 10 bodova,

– ako će predložena aktivnost doprineti konkurentnosti proizvoda /usluge prevashodno na domaćem tržištu – 5 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10.

7)Ekonomska opravdanost aktivnosti boduje se na osnovu ostalih pozitivnih ekonomskih efekata koje će realizovana aktivnost usloviti, i to:

– ako će predložena aktivnost povećati produktivnost, rast dohotka i zaposlenost – 10 bodova,

– ako će predložena aktivnost uticati samo na neke od navedenih činilaca – 5 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10

8) Iskustvo realizatora aktivnosti boduje se u skladu sa iskustvom izabranog ponuđača u realizaciji sličnih aktivnosti, i to:

– ako izabrani izvođač ima iskustvo u realizaciji sličnih aktivnosti –10 bodova,

– ako izabrani izvođač nema iskustvo u realizaciji sličnih aktivnosti – 0 bodova.

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu je 10.

Član 9.

Najmanji broj bodova koji je potreban za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz ove uredbe je 75.

U zavisnosti od broja bodova odobrava se iznos sredstava za refundiranje troškova aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, i to:

za broj bodova 95–100, refundira se 50% troškova aktivnosti;

za broj bodova 90–94, refundira se 45% troškova aktivnosti;

za broj bodova 85–89, refundira se 40% troškova aktivnosti;

za broj bodova 80–84, refundira se 35% troškova aktivnosti;

za broj bodova 75–79, refundira se 30% troškova aktivnosti;

Član 10.

U slučaju podnošenja prijave za dodelu sredstava za više različitih aktivnosti iz člana 3. ove uredbe, svaka aktivnost boduje se odvojeno u skladu sa kriterijumuma iz tač. od 5. do 7. stava 1. člana 9. ove uredbe, a broj bodova za dodelu sredstava predstavlja zbir bodova po svim aktivnostima podeljen brojem aktivnosti, uvećan za broj bodova u skladu sa kriterijumima iz tač. od 1. do 4. stava 1. člana 9. ove uredbe.

Postupak dodele sredstava

Član 11.

Postupak dodele sredstava i dodelu sredstava vrši Agencija.

Sredstva se dodeljuju na osnovu rang liste sačinjene prema broju bodova, u skladu sa odredbama ove uredbe i visinom sredstava opredeljenim u budžetu Republike Srbije u okviru razdela Agencije.

U slučaju da dva ili više izvoznika imaju isti broj bodova, sredstva se dodeljuju prema prvenstvu podnošenja prijave.

Član 12.

Mala i srednja preduzeća koja su sa realizatorom aktivnosti vlasnički ili upravljački povezana nemaju pravo na dodelu sredstava iz ove uredbe.

Javni oglas

Član 13.

Javni oglas objavljuje Agencija u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije.

Javni oglas sadrži:

podatak o visini sredstava koja se dodeljuju,

uslove za podnošenje zahteva za dodelu sredstava,

kriterijume na osnovu kojih se dodeljuju sredstva,

podatke o adresi na koju se dostavljaju zahtevi za dodelu sredstava, način dostavljanja, kao i rok za podnošenje zahteva,

rok za završetak aktivnosti za koju se podnosi zahtev za dodelu sredstava,

podatke o načinu dobijanja dodatnih informacija u vezi učestvovanja u postupku dodele sredstava.

Prijava za dodelu sredstava

Član 14.

Prijavu za dodelu sredstava popunjenu u elektronskoj formi izvoznici podnose Agenciji, na obrazcu koji propisuje Agencija, u roku određenom javnim oglasom.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana izvoznik obavezno podnosi:

original ili overenu fotokopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata, koji nije stariji od tri meseca,

overen izvod iz bilansa stanja i bilansa uspeha za prethodne dve godine poslovanja,

overenu potvrdu nadležnog organa o izmirenim porezima i doprinosima,

overenu potvrdu nadležnog organa da privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti,

kopije tri ponude za realizaciju aktivnosti iz člana 3. ove uredbe,

potpisane i pečatom overene prihvaćene ponude, kao i obrazloženje prihvaćene ponude,

original ili overenu fotokopiju izvoda iz Registra privrednih subjekata kojom se dokazuje registrovana delatnost realizatora aktivnosti, ne stariju od tri meseca, kao i referentnu listu realizatora aktivnosti,

potpisanu i pečatom overenu izjavu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o broju lica zaposlenih na neodređeno vreme,

potvrdu Uprave carina o ostvarenom izvozu.

Član 15.

Prijavu iz člana 14. ove uredbe Agenciji podnosi ovlašćeno lice izvoznika ili se šalje preporučenom ili kurirskom poštom, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: „Ne otvaraj – prijava za dodelu sredstava”.

Komisija za dodelu sredstava

Član 16.

Ispunjenost uslova za dodelu, kao i iznos sredstava utvrđuje Komisija za ocenu prijava i dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: ministar), od dva predstavnika koje on predloži i od po jednog predstavnika koje predlože ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove trgovine i usluga i direktor Agencije.

Član 17.

Komisija otvara primljene prijave na javnom otvaranju u roku od sedam dana od dana završetka konkursa i proverava da li podnosioci prijava i prijave ispunjavaju uslove propisane ovom uredbom.

Ako prijava ne ispunjava uslove propisane članom 14. ove uredbe, Komisija je odbacuje kao nepotpunu i o tome podnosiocu dostavlja obrazloženo obaveštenje u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja.

Ako podnosilac prijave ne ispunjava uslove propisane članom 4. ove uredbe, Komisija odbacuje prijavu kao nedopuštenu i o tome podnosiocu dostavlja obrazloženo obaveštenje u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja.

Podnosiocu prijave koja je blagovremena, potpuna i dopuštena, Komisija dostavlja obrazloženo obaveštenje o odbijanju ili odobravanju sredstava u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja prijava.

Član 18.

U postupku ocene prijava, Komisija proverava verodostojnost ponuda.

Radi utvrđivanja verodostojnosti ponuda, Komisija će u postupku provere tražiti tri nezavisne ponude za realizaciju iste aktivnosti.

Ako Komisija utvrdi da je podneta ponuda u očiglednoj nesrazmeri sa nezavisno prikupljenim ponudama, odbacuje prijavu.

Korišćenje sredstava

Član 19.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa refundacijom odobrenih sredstava utvrđuju se ugovorom koji zaključuju korisnik sredstava i Agencija.

Prigovor

Član 20.

Učesnici u postupku dodele sredstava imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi ministru u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

Ministar odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Izveštaj o rezultatima aktivnosti

Član 21.

Korisnici sredstava dužni su da u roku od šest meseci od završetka aktivnosti dostave Agenciji izveštaj o rezultatima aktivnosti za koju su odobrena sredstva.

Stupanje na snagu

Član 22.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih subjekata („Službeni glasnik RS“, broj 22/08).

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar