Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNE OBJEKTE U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/12 – u daljem tekstu: Uredba) i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0064.16.doc/1

PROGRAM

KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNE OBJEKTE U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2012. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za poljoprivredne objekte).

Investicionim ulaganjem u poljoprivredne objekte u smislu ovog programa smatraju se izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija, sanacija, promena namene i drugi radovi na ekonomskim objektima u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Kreditna podrška za poljoprivredne objekte sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih investicionim ulaganjima u poljoprivredne objekte u 2012. godini u odnosu na tržišne, a u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za poljoprivredne objekte pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za poljoprivredne objekte ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, kao i zemljoradnička zadruga.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za ulaganje u:

1) objekte za skladištenje žitarica i industrijskog bilja, i to za silose, podna skladišta i sušare;

2) objekte za preradu i skladištenje voća, povrća i ukrasnog bilja, i to za hladnjače, ulo hladnjače i sušare;

3) objekte za stočarstvo, i to u:

(1) objekte za držanje mlečnih krava, ovaca i koza,

(2) objekte za mužu i skladištenje mleka,

(3) objekte za adekvatnu manipulaciju stajnjakom,

(4) objekte za držanje životinja za proizvodnju mesa, odnosno jaja;

4) objekte za vinarstvo i proizvodnju rakije, i to vinarije, destilerije i prateće objekte.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za poljoprivredne objekte podnosi se:

1) rešenje kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja koje glasi na korisnika ili na člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva čiji je nosilac korisnik;

2) dokumentacija koja dokazuje vrednost i namenu investicije (predračun, odnosno ponuda izvođača radova);

3) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj, po realizaciji investicije, a najkasnije šest meseci pre isteka roka za otplatu kredita, korisnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) zaključen ugovor o građenju;

2) dokaz o plaćanju i prenosu sredstava na račun izvođača radova;

3) račune za nabavljeni materijal za izgradnju sa dokazom o izvršenoj uplati koji glase na korisnika, ako korisnik nabavlja materijal;

4) privremene i/ili okončanu situaciju overene licencnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;

5) dokaz da je objekat podoban za upotrebu, odnosno da su radovi izvedeni u skladu sa rešenjem kojim je odobreno izvođenje radova;

6) drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ako se zahtev za kreditnu podršku za poljoprivredne objekte odnosi na završetak započetog objekta ili završetak započetih radova na objektu potrebno je da pored dokumentacije iz stava 4. ovog odeljka podnosilac zahteva dostavi i projekat izvedenog stanja.

Korisnik ima obavezu da kredit koristi u skladu sa namenom za koju je odobren, odnosno da poljoprivredne objekte koji su predmet kredita upotrebljava u skladu sa njihovom namenom, da ih ne otuđi i ne daje drugim licima na korišćenje ili u zakup do momenta otplate kredita.

4827012.0064.16.doc/2

Ostavite komentar