Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

Zarade u javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihovim zavisnim društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa (u daljem tekstu: preduzeća) obračunavaju se i isplaćuju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) i ovom uredbom.

Ukoliko godišnji program poslovanja (u daljem tekstu: program) nije usvojen do početka kalendarske godine za koju se donosi, obračun i isplata zarada vrši se na način i pod uslovima utvrđenim programom za prethodnu godinu, u skladu sa zakonom.

Po usvajanju programa, preduzeće može ukupan iznos sredstava za zarade da obračunava i isplaćuje u skladu sa tim programom.

Pre podnošenja Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (u daljem tekstu: Obrazac PPP-PD), propisane Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Službeni glasnik RS”, br. 74/13 i 118/13), preduzeće je dužno da obračunata sredstva za isplatu zarada zaposlenih, na Obrascu ZIP-1, koji je sa Objašnjenjem o načinu popunjavanja Obrasca ZIP-1 odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, dostavi na overu ministarstvu nadležnom za poslove finansija i ministarstvu nadležnom za poslove rada, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave.

Za preduzeća iz člana 1. ove uredbe čiji je osnivač Republika Srbija i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, overu Obrasca ZIP-1 vrše ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove rada, a za preduzeća iz člana 1. ove uredbe čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i za njihova zavisna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, overu Obrasca ZIP-1 vrši lice određeno aktom osnivača.

Preduzeće ne može izvršiti isplatu zarada pre overe Obrasca ZIP-1.

Lica iz stava 2. ovog člana će elektronskim putem vršiti proveru usklađenosti Obrasca PPP-PD i overenog Obrasca ZIP-1.

Direktor preduzeća odgovoran je za isplatu zarada u skladu sa ovom uredbom.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 5/06).

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2121/2014

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Obrazac ZIP-1 popunjava se na sledeći način:

Pod rednim brojem 1. unosi se ukupan broj zaposlenih (na neodređeno i određeno vreme) za koji je urađen mesečni obračun zarade;

Pod rednim brojem 1.a unosi se ukupan broj časova rada za zaposlene pod rednim brojem 1;

Pod rednim brojem 1.b unosi se broj zaposlenih koji je u obračunskom mesecu imao prekovremeni rad;

Pod rednim brojem 1.v unosi se ukupan broj prekovremenih časova za zaposlene iz tačke 1.b;

Pod rednim brojem 1.1 unosi se podatak o broju zaposlenih na koje se odnosi deo zarade za isplatu za mesec;

Pod rednim brojem 1.2 unosi se podatak o broju zaposlenih koji je primio ranije isplaćeni deo zarade za mesec;

Pod rednim brojem 2. unosi se ukupno obračunata i isplaćena masa za zarade za određeni mesec. Ovaj podatak predstavlja zbir podataka iz redova 2.1 i 2.2;

Pod rednim brojem 2.a unosi se podatak o ukupnoj osnovnoj zaradi;

Pod rednim brojem 2.b unosi se podatak o uvećanju zarade po osnovu „minulog rada”;

Pod rednim brojem 2.v unosi se podatak o uvećanju zarade po osnovu prekovremenog rada;

Pod rednim brojem 2.g unosi se podatak o uvećanju zarade po osnovu rada na dan državnog praznika;

Pod rednim brojem 2.d unosi se podatak o drugim uvećanjima osnovne zarade;

Pod rednim brojem 2.đ unosi se podatak o obračunatom toplom obroku, ukoliko isti nije obuhvaćen koeficijentom posla zaposlenog;

Pod rednim brojem 2.e unosi se podatak o obračunatom regresu, ukoliko isti nije obuhvaćen koeficijentom posla zaposlenog;

Pod rednim brojem 2.ž unosi se podatak o preostalom delu koji predstavlja razliku između ukupno isplaćene mase za zarade za određeni mesec i elemenata zarade koji predstavljaju zbir 2.a+2.b+2.v+2.g+2.d+2.đ+2.e;

Pod rednim brojem 2.1 unosi se podatak o delu zarade za isplatu za mesec;

Pod rednim brojm 2.2 unosi se podatak o ranije isplaćenom delu zarade za mesec;

Pod rednim brojem 3. unosi se podatak o prosečnoj zaradi koji se dobija deljenjem ukupno isplaćene mase za zarade (redni broj 2.) i ukupnog broja zaposlenih, kojima je isplaćena zarada (redni broj 1.);

Pod rednim brojem 4. unosi se podatak o planiranom broju zaposlenih za mesec za koji se vrši obračun mase zarada;

Pod rednim brojem 5. unosi se podatak o planiranom iznosu mase za zarade za mesec za koji se podnosi obračun;

Pod rednim brojem 6. unosi se prosečna planirana zarada po zaposlenom;

Pod rednim brojem 7. unosi se ukupna godišnja masa za zarade predviđena godišnjim programom poslovanja. Ukoliko godišnji program poslovanja nije usvojen, unosi se podatak iz programa za prethodnu godinu;

Pod rednim brojem 8. unosi se podatak o mesečnom broju zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji;

U kolonu „ukupno” unosi se podatak o broju zaposlenih koji predstavlja zbir brojeva iz kolone „zaposleni” i „poslovodstvo”;

U kolonu „starozaposleni” unosi se podatak o broju zaposlenih koji su bili u radnom odnosu na dan 31. decembra prethodne godine;

U kolonu „novozaposleni” unosi se podatak o broju zaposlenih koji su u radnom odnosu od 1. januara tekuće godine;

U kolonu „Broj zaposlenih koji su odsutni po nekom osnovu i ne nalaze se u broju zaposlenih koji su primili zaradu za mesec” unosi se podatak o broju zaposlenih kojima su izvršene isplate naknada na teret drugih isplatilaca (RFZO i sl.), zaposlenih koji su na neplaćenom odsustvu i dr;

U Obrazac se unose iznosi u dinarima bez para.

[pic]

Ostavite komentar