Uredba o izmenama Uredbe o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10 i 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O REPROGRAMIRANjU I OSLOBAĐANjU PLAĆANjA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILjU PODSTICANjA RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Član 1.

U Uredbi o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 44/10 i 101/10), u članu 2. stav 1. reči: „Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede” zamenjuju se rečima: „Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede”.

Član 2.

U članu 7. reči: „31. jula 2011. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2011. godine”, a reči: „Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede” zamenjuju se rečju: „Ministarstva”.

Član 3.

U članu 8. reči: „31. jula 2011. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2011. godine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0065.32.doc

Ostavite komentar