Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Gradnja Spomen-hrama svetog Save“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNjA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” od 16. maja do 13. septembra 2008. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 12.000.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Svetom arhijerejskom sinodu Srpske Pravoslavne Crkve za finansiranje završetka građevinsko-zanatskih i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05 – u daljem tekstu: Zakon) uređeno je izdavanje i naplata doplatne poštanske marke radi korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu njihove prodaje za finansiranje humanitarnih akcija, obeležavanja istorijskih i kulturnih događaja, projekata od javnog interesa, kao i druge akcije od šireg društvenog značaja. Doplatna marka se izdaje i naplaćuje na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u Republici Srbiji, osim na novine i časopise, i to u apoenima, najviše do 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama. Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona, kojim je uređeno da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača autokefalne

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Spomen-hram Svetog Save podignut je na mestu gde su pre pet vekova spaljene mošti Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača autokefalne srpske pravoslavne crkve i prvog prosvetitelja čije je sveukupno delo i lik od neprocenjivog značaja u istoriji srpske države i srpskog naroda.

Rastko Nemanjić je rođen 1169. godine, kao najmlađi sin Stefana Nemanje, velikog Župana srpskog. Od rane mladosti je težio duhovnom životu, zbog čega je pobegao u Svetu Goru, zamonašio se i dobio monaško ime Sava. Izdejstvovao je samostalnost Srpske crkve i postao prvi srpski arhiepiskop 1219. godine. Na Svetoj Gori podigao je, zajedno sa svojim ocem, manastir Hilandar, a u Srbiji izgradio mnoge manastire, crkve i škole. Svojom jakom ličnošću uticao je na sređivanje i snaženje Srbije. Umro je u Trnovu, u Bugarskoj 12. januara 1236. godine. Sinan-paša je njegove mošti, koje su bile prenete u manastir Mileševo, podigao i spalio na Vračaru u Beogradu 1595. godine. Zbog mnogobrojnih zasluga, proglašen je za sveca, a srpski narod i pravoslavna Crkva odlučili su da u znak zahvalnosti, podignu hram posvećen Svetom Savi. Praznik Svetog Save – Savindan obeležava se 27. januara svake godine, kao školska slava u svim školama u Srbiji.

Izgradnja Spomen-hrama započeta je 1935. godine, prekinuta je nemačkim napadom 1941. godine i nastavljena je 1985. godine. Radovi na Hramu ponovo su prekinuti 1992. godine, a sa novim početkom izgradnje krenulo se 2000. godine.

Završetak izgradnje Spomen-hrama predstavlja projekat od javnog interesa od najveće važnosti. Ovaj Spomen-hram, iako radovi nisu dovršeni, već predstavlja simbol srpskog pravoslavlja, duhovnosti i objekat je od istorijske i kulturne vrednosti koji reprezentuje tradiciju i identitet srpskog naroda. Istovremeno, završetak njegove izgradnje u skladu je sa opredeljenjem društva da se vrši duhovna i kulturna obnova baštine srpskog naroda.

Sa ciljem da se doprinese okončanju izgradnje, odnosno građevinsko-zanatskih i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save i da se za te namene obezbedi značajniji deo sredstava predviđa se, na inicijativu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske Pravoslavne Crkve i predloga Ministarstva vera, da se u 2008. godini vrši izdavanje doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” u trajanju od četiri meseca. Izdavanje ove doplatne marke je postalo tradicionalno, s obzirom na to da se primenjuje od 1936. godine.

Vlada u skladu sa članom 2. stav 3. Zakona, na predlog Ministarstva vera, daje saglasnost na program korišćenja sredstava za finansiranje završetka građevinsko-zanatskih i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save.

Predviđa se da se doplatna poštanska marka za navedene potrebe izdaje u periodu od 16. maja do 13. septembra 2008. godine, u tiražu od ukupno 12.000.000 komada. Na taj način, pri vrednosti marke od 10 dinara, mogao bi se ostvariti prihod od 120 miliona dinara.

Imajući u vidu potrebu države da brine o istorijskim i kulturnim vrednostima Republike, među kojima, po svom značaju, Spomen-hram Svetog Save zauzima posebno mesto kao simbol duhovnosti, vere, istorije i kulture koji reprezentuju tradicija i identitet srpskog naroda, kao i obavezu države da preduzima odgovarajuće mere na njihovom očuvanju, zaštiti i izgradnji, a za šta se značajna sredstva obezbeđuju po osnovu izdavanja doplatne poštanske marke, ispunjeni su uslovi iz člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), te se predlaže da Vlada donese Uredbu o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”.

III. REŠENjA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđeno je da se plaća doplatna poštanska marka „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” u periodu od 16. maja do 13. septembra 2008. godine, u tiražu od 12.000.000 komada, u apoenu u visini od 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja sada iznosi 20 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke usmeravaju se Svetom arhijerejskom sinodu Srpske Pravoslavne Crkve za finansiranje završetka građevinsko-zanatskih i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđa se stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar