Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 20/13, 21/13-ispravka i 63/13) u članu 2. stav 1. reči: „koja se raspodeljuju ovom uredbom” zamenjuju se rečima: „od čega se ovom uredbom raspodeljuju sredstva u iznosu od 436.000.000 dinara”.

Član 2.

U članu 3. stav 3. iznos: „4.709.718.220 dinara” zamenjuje se iznosom: „4.609.718.220 dinara”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. iznos: „26.378.593.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „26.564.593.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 1) iznos: „4.400.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „3.240.000.000 dinara”.

U tački 2) iznos: „9.110.343.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „10.520.343.000 dinara”.

U tački 10) iznos: „100.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „36.000.000 dinara”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. iznos: „1.202.721.780 dinara” zamenjuje se iznosom: „1.052.721.780 dinara”.

U stavu 2. tačka 3) iznos: „230.000.000 dinara” zamenjuje se iznosom: „80.000.000 dinara”.

U tački 3) podtačka (1) briše se.

Član 5.

Član 9. menja se i glasi:

„Član 9.

Podsticaji iz člana 8. stav 2. ove uredbe isplaćuju se u maksimalnom iznosu od 30% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 45% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osim podsticaja iz člana 8. stav 2. tačka 1) podtačka (1) alineja druga ove uredbe, koji se isplaćuju u maksimalnom iznosu od 40% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja, odnosno u maksimalnom iznosu od 55% od vrednosti pojedine vrste mere ruralnog razvoja u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada i podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u okviru Projekta podrške ruralnom razvoju za pet okruga Južne i Istočne Srbije u saradnji sa Vladom Danske koji se sprovodi putem konkursa.”

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

4827013.0064.32/1

Ostavite komentar