Uredba o izmeni Uredbe o prodaji mineralnog đubriva

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 12. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92) i na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12 ),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PRODAJI MINERALNOG ĐUBRIVA

Član 1.

U Uredbi o prodaji mineralnog đubriva („Službeni glasnik RS”, broj 22/12), u članu 9. reči: „najkasnije do 1. oktobra 2012. godine” zamenjuju se rečima: „najkasnije do 1. oktobra 2013. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar