Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O REGISTRU

POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Član 1.

U Uredbi o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/07), u članu 4. posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

„Članovi poljoprivrednog gazdinstva koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta iz člana 2. ove uredbe mogu svojom izjavom da odrede nosioca istog poljoprivrednog gazdinstva kao korisnika tog poljoprivrednog zemljišta u smislu ove uredbe.”

Član 2.

U članu 8. stav 2. reči: „iz člana 4. stav 3. ove uredbe” zamenjuju se rečima: „iz člana 4. st. 3. i 7. ove uredbe”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7972/2007-3

U Beogradu, 24. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar