Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade

Ha osnovu člana 29. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O

GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Član 1.

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05, 71/08 i 109/09), član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Generalnom sekretaru mandat prestaje postavljenjem novog Generalnog sekretara, ostavkom ili razrešenjem, u skladu sa zakonom.”

Član 2.

U članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„Generalni sekretar ima jednog ili više zamenika, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog Generalnog sekretara.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Kad Generalni sekretar ima više zamenika, on pismeno ovlašćuje jednog od njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5537/2012

U Beogradu, 30. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar