Uredba najvišem i najnižem iznosu turističke naknade

Na osnovu člana 112. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 99/11-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se najviši i najniži iznos turističke naknade za svaku kategoriju turističkog mesta.

Član 2.

Prema kategoriji turističkog mesta turistička naknada utvrđuje se u dinarskim iznosima na godišnjem nivou i to:

Kategorija turističkog mesta Najviši iznos u dinarima Najniži iznos u dinarima I kategorija 5.000 4.000 II kategorija 4.000 3.000 III kategorija 3.000 2.000 IV kategorija 2.000 1.000

Član 3.

Jedinica lokalne samouprave može da utvrdi turističku naknadu u različitoj visini po delovima turističkog mesta, odnosno zonama u kojima se nalazi sedište, ogranak, izdvojeni poseban prostor ili objekat obveznika u kome se obavlja delatnost za koju je predviđeno plaćanje turističke naknade, u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade („Službeni glasnik RS”, broj 21/10).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar