Uredbu o izmenama Uredbe o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse

Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 99/11-dr.zakon i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE

O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU BORAVIŠNE TAKSE

Član 1.

U Uredbi o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse („Službeni glasnik RS”, broj 44/13), u članu 2. reči: „140 dinara i najniži iznos od 80 dinara” zamenjuju se rečima: „160 dinara i najniži iznos od 100 dinara”.

Član 2.

U članu 3. reči: „120 dinara i najniži iznos od 70 dinara” zamenjuju se rečima: „140 dinara i najniži iznos od 80 dinara”.

Član 3.

U članu 4. reči: „110 dinara i najniži iznos od 50 dinara” zamenjuju se rečima: „120 dinara i najniži iznos od 70 dinara”.

Član 4.

U članu 5. reči: „100 dinara i najniži iznos od 50 dinara” zamenjuju se rečima: „110 dinara i najniži iznos od 60 dinara”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar