Uredba o utvrđivanju izvornika Velikog i Malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU IZVORNIKA VELIKOG I MALOG GRBA, IZVORNIKA ZASTAVE I NOTNOG ZAPISA HIMNE REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se izvornik Velikog i Malog grba, izvornik zastave i notni zapis himne Republike Srbije.

Grb Republike Srbije

Član 2.

Izvornik grba Republike Srbije čine:

1) za Veliki grb:

– linearni crtež Velikog grba (slika 1),

– predstava Velikog grba sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 2),

– predstava Velikog grba u boji (slika 3);

Slika 1 Slika 2

[pic] [pic]

Slika 3

[pic]

2) za Mali grb:

– linearni crtež Malog grba (slika 4),

– predstava Malog grba sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 5),

– predstava Malog grba u boji (slika 6).

Slika 4 Slika 5

[pic] [pic]

Slika 6

[pic]

Grafički standardi prikazivanja

Velikog i Malog grba

Član 3.

Izvornik Velikog i Malog grba čine i sledeći grafički standardi njihovog prikazivanja:

– predstava Velikog grba metodom kontrastnih polja (slika 7),

– predstava Malog grba metodom kontrastnih polja (slika 8),

– predstava Velikog grba u negativu (slika 9),

– predstava Malog grba u negativu (slika 10),

Slika 7 Slika 8

[pic] [pic]

Slika 9 Slika 10

[pic] [pic]

– konstrukcija Malog grba (slika 11),

– linearni crtež umetnutog štita na grudima dvoglavog orla (slika 12),

– predstava umetnutog štita na grudima dvoglavog orla sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 13),

– predstava umetnutog štita na grudima dvoglavog orla u boji (slika 14),

– predstava umetnutog štita na grudima dvoglavog orla metodom kontrastnih polja (slika 15),

– predstava umetnutog štita na grudima dvoglavog orla u negativu (slika 16).

Slika 11

[pic]

Slika 12 Slika 13 Slika 14

[pic] [pic] [pic]

Slika 15 Slika 16

[pic] [pic]

Zastava Republike Srbije

Član 4.

Izvornik zastave Republike Srbije čine:

1) za Državnu zastavu:

– linearni crtež Državne zastave (slika 17),

– predstava Državne zastave sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 18),

– predstava Državne zastave u boji (slika 19);

Slika 17

[pic]

Slika 18

[pic]

Slika 19

[pic]

2) za Narodnu zastavu:

– linearni crtež Narodne zastave (slika 20),

– predstava Narodne zastave sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 21),

– predstava Narodne zastave u boji (slika 22);

Slika 20

[pic]

Slika 21

[pic]

Slika 22

[pic]

3) za standartu predsednika Republike:

– linearni crtež standarte predsednika Republike (slika 23),

– predstava standarte predsednika Republike sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 24),

– predstava standarte predsednika Republike u boji (slika 25);

Slika 23 Slika 24

[pic] [pic]

Slika 25

[pic]

4) za standartu predsednika Narodne skupštine:

– linearni crtež standarte predsednika Narodne skupštine (slika 26),

– predstava standarte predsednika Narodne skupštine sa heraldičkom šrafurom po metodu Petrasankte (slika 27),

– predstava standarte predsednika Narodne skupštine u boji (slika 28).

Slika 26 Slika 27

[pic] [pic]

Slika 28

[pic]

Grafički standardi prikazivanja Državne zastave, Narodne zastave, standarte predsednika Republike i standarte predsednika Narodne skupštine

Član 5.

Izvornik Državne zastave, Narodne zastave, standarte predsednika Republike i standarte predsednika Narodne skupštine čine i sledeći grafički standardi njihovog prikazivanja:

– predstava Državne zastave metodom kontrastnih polja (slika 29),

– predstava Narodne zastave metodom kontrastnih polja (slika 30),

– predstava standarte predsednika Republike metodom kontrastnih polja (slika 31),

– predstava standarte predsednika Narodne skupštine metodom kontrastnih polja (slika 32),

– konstrukcija Državne zastave (slika 33).

Slika 29 Slika 30

[pic] [pic]

Slika 31 Slika 32

[pic] [pic]

Slika 33

[pic]

Standard predstave boja

Član 6.

Grafički standardi boja Velikog i Malog grba, Državne zastave, Narodne zastave, standarte predsednika Republike i standarte predsednika Narodne skupštine utvrđuju se kako sledi:

– u sistemu Pantone: crvena osnovna 192C / crvena tamna 704C / plava 280C / žuta 123C,

– u sistemu CMYK: crvena osnovna C0-M90-Y70-K10 / crvena tamna C0-M90-Y70-K30 / plava C100-M72-Y0-K19 / žuta C4-M24-Y95-K0 / crna K100,

– u sistemu RGB: crvena osnovna R198-G54-B60 / crvena tamna R161-G45-B46 / plava R12-G64-B118 / žuta R237-G185-B46 / crna R33-G35-B30.

Crvena tamna koristi se samo za porfiru.

Obaveza čuvanja izvornika Velikog i Malog grba

i izvornika zastave Republike Srbije

Član 7.

Knjiga koja sadrži izvornike Velikog i Malog grba i izvornik zastave Republike Srbije sa grafičkim standardima njihovog prikazivanja koji su utvrđeni ovom uredbom čuva se u Generalnom sekretarijatu Vlade, u skladu sa zakonom.

Notni zapis himne Republike Srbije

Član 8.

Notni zapis himne Republike Srbije (za klavir, za muški hor i za mešoviti hor) odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Završna odredba

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8204/2010

U Beogradu, 11. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar