Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA I IZVOZNIH POSLOVA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 85/12 i 98/12), u članu 2. stav 1. broj: „1.300.000.000,00” zamenjuje se brojem: „1.400.000.000,00”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. reči: „Iznos pripadajuće subvencionisane kamate za 2012. godinu, koji se potražuje za velika preduzeća, ne sme prelaziti iznos koji je veći od 50% od ukupnog potraživanja za subvencionisanu kamatu za sve vrste plasmana za 2012. godinu, po ovoj uredbi. Ovo ograničenje važi za svaku poslovnu banku pojedinačno.” brišu se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar