Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom

Na osnovu člana 40. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03 i 45/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM

Član 1.

U Uredbi o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS”, broj 52/05), u članu 3. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„U slučaju istovremene prodaje društvenog kapitala subjekta privatizacije i kapitala drugih pravnih lica u tom subjektu, početna cena društvenog kapitala u prvoj aukciji je 100% od osnovne vrednosti kapitala.”

Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.

Član 2.

U članu 4. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„U slučaju istovremene prodaje društvenog kapitala subjekta privatizacije i kapitala drugih pravnih lica u tom subjektu, početna cena društvenog kapitala u drugoj aukciji je 50% od osnovne vrednosti kapitala, odnosno 20% od osnovne vrednosti kapitala u trećoj aukciji.”

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 3.

Posle člana 20. dodaje se član 20a koji glasi:

„Član 20a

Pravo učešća na aukciji nemaju ni:

1) fizičko lice koje je osuđivano za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv javnog reda i mira, za koja je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili protiv koga je stupila na pravnu snagu optužnica za ta krivična dela;

2) privredno društvo u kojem je lice iz tačke 1) ovog stava, kontrolni član ili kontrolni akcionar, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.”

Član 4.

U članu 21. stav 1. posle tačke 7) dodaje se tačka 7a) koja glasi:

„7a) potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da nije osuđivano za krivična dela iz člana 20a tačka 1) ove uredbe i izjavu da protiv njega nije stupila na pravnu snagu optužnica za ta krivična dela;”

U stavu 2. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

„6a) potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da fizičko lice koje je kontrolni član, odnosno kontrolni akcionar tog privrednog društva nije osuđivano za krivična dela iz člana 20a tačka 1) ove uredbe i izjavu tog lica da protiv njega nije stupila na pravnu snagu optužnica za ta krivična dela;”

U stavu 3. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a) koja glasi:

„5a) potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da nije osuđivano za krivična dela iz člana 20a tačka 1) ove uredbe i izjavu da protiv njega nije stupila na pravnu snagu optužnica za ta krivična dela, u skladu sa zakonodavstvom države čiji je državljanin to fizičko lice;”

U stavu 4. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a) koja glasi:

„6a) potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da fizičko lice koje je kontrolni član, odnosno kontrolni akcionar tog privrednog društva nije osuđivano za krivična dela iz člana 20a tačka 1) ove uredbe i izjavu tog lica da protiv njega nije stupila na pravnu snagu optužnica za ta krivična dela, u skladu sa zakonodavstvom države čiji je državljanin to fizičko lice;”.

Član 5.

U članu 39. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Lice iz stava 1. ovog člana ne može ugovorenu cenu da plaća na rate, ako je na taj način plaćao kupovinu kapitala, odnosno imovine najmanje dva subjekta privatizacije.

Odredba stava 2. ovog člana odnosi se i na fizičko lice koje je član ili je bilo član konzorcijuma fizičkih lica, ako je taj konzorcijum bio kupac kapitala, odnosno imovine najmanje dva subjekta privatizacije.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 6.

U članu 47. posle reči: „zapisnik” dodaju se reči: „ili ne potpiše ugovor o prodaji”.

Član 7.

U članu 50. stav 2. reči: „15 dana” zamenjuju se rečima: „21 dan”.

Član 8.

U članu 56. tačka 1) menja se i glasi:

„1) poslednji bilans stanja koji je overila Narodna banka Srbije;”

Član 9.

U članu 59. stav 1. tačka 13) menja se i glasi:

„13) dva poslednja bilansa stanja i bilansa uspeha koje je overila Narodna banka Srbije;”

Posle tačke 13. dodaje se tačka 13a) koja glasi:

„13a) izveštaj o promenama na kapitalu za poslednju poslovnu godinu;”

Tačka 14. menja se i glasi:

„14) bruto bilans za poslednju poslovnu godinu za koju je sastavljen bilans stanja i bilans uspeha.”

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Ako subjekt privatizacije ne može da dostavi dokumentaciju iz stava 1. tačka 5) ovog člana, pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja može se dokazati i drugim dokazima (pravnosnažna odluka nadležnog organa, isprava o pravnom poslu sačinjena u skladu sa zakonom, sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost i dr.) ili izjavom, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je vlasnik ili korisnik te nepokretnosti.

Ako subjekt privatizacije koji je nastao reorganizacijom, u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, ne može da priloži dokaze iz stava 1. tačka 5) ovog člana, pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja može se dokazati deobnim bilansom ili drugom odgovarajućom ispravom, odnosno pravnosnažnom sudskom odlukom donetom u parničnom postupku ili izjavom, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je vlasnik ili korisnik te nepokretnosti.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 10.

Čl. 61. i 62. brišu se.

Član 11.

Postupci prodaje kapitala ili imovine metodom javne aukcije započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe nastaviće se po odredbama ove uredbe.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 40. Zakona o privatizaciji prema kome Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način prodaje kapitala i imovine metodom javne aukcije i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Metod aukcije je način prodaje javnim nadmetanjem učesnika u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje. Polazeći od ovlašćenja sadržanog u članu 40. Zakona o privatizaciji, Vlada je posebnom uredbom, kao podzakonskim aktom, bliže uredila određena pitanja koja se odnose na postupak i način prodaje kapitala i imovine javnom aukcijom.

Predloženim promenama omogućava se uspešno okončanje postupka privatizacije društvenog, odnosno državnog kapitala metodom javne aukcije. Naime, u sprovođenju postupka prodaje metodom javne aukcije stečena su određena iskustva koja su upućivala na potrebu odgovarajućih izmena, odnosno dopuna Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom. Stoga se ovim izmenama, odnosno dopunama nadograđuju postojeća rešenja.

III SADRŽINA UREDBE

U praksi se često javljaju slučajevi istovremene prodaje društvenog kapitala subjekta privatizacije i kapitala drugih pravnih lica u tom subjektu. Postojeći članovi odnose se samo na način utvrđivanja početne cene u prvoj, odnosno drugoj akciji za društveni kapital koji se prodaje. Kada se prodaje kapital drugih pravnih lica u tom subjektu privatizacije, ta lica nisu imala obavezu da se pridržavaju početne cene utvrđene za društveni kapital, pa su se, u suštini, za isti kapital određivale različite cene. Da bi se izbegla ovakva neravnopravnost u pogledu cene kapitala, s obzirom da je procenat društvenog kapitala koji se nudi na prodaju doprinosio i atraktivnosti prodaje drugog pravnog lica, predloženo je da početne cene za obe vrste kapitala budu identične (Čl. 1 i 2.).

Predloženom dopunom proširen je krug lica koja nemaju pravo učešća na aukciji. Tako je, kao kupac kapitala ili imovine, isključeno lice koje je osuđivano za određena krivična dela za koja je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili protiv koga je stupila na pravnu snagu optužnica za ta dela. Po pravilu se radi o krivičnim delima protiv imovine, krivičnim delima protiv privrede i krivičnim delima protiv službene dužnosti. Pored ovog lica, kupac kapitala ili imovine ne može biti ni privredno društvo u kojem se ovo lice smatra kontrolnim članom ili kontrolnim akcionarom takvog privrednog društva, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva (Član 3.).

Kao posledica uvođenja ovog principa, predložena je i dopuna koja se odnosi na podatke koje treba da sadrži prijava domaćeg i stranog fizičkog lica, odnosno prijava domaćeg i stranog pravnog lica za učešće na aukciji (Član 4.).

Članom 5, predviđeno je da cenu ne može da plati na rate kupac kapitala, odnosno imovine ako je već dva puta iskoristio pravo da kupi kapital, odnosno imovinu subjekta privatizacije na rate.

Kako je iz člana 47. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom očiglednom omaškom izostavljena situacija da proglašeni kupac odbije da potpiše ugovor o prodaji, član 6. ima normativno-tehnički karakter.

Članom 7, kojim se menja postojeće rešenje sadržano u članu 50. Uredbe, produžava se rok u kome je Agencija za privatizaciju dužna da vrati depozit učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu. Ovo iz razloga što je postojeći rok od 15 dana kratak, imajući u vidu aktivnosti koje treba sprovesti posle održane javne aukcije.

Čl. 8. i 9. stvaraju se uslovi za ubrzanje postupka privatizacije metodom javne aukcije. U odnosu na postojeća normativna rešenja, pojednostavljene su odredbe u delu koje se odnose na sadržinu programa privatizacije, odnosno na dokumentaciju koju subjekt privatizacije dostavlja uz taj program.

Takođe, dopunom člana 59. (st. 2. i 3.) omogućava se sprovođenje postupka privatizacije onih subjekta koji nemaju propisanu dokumentaciju. U praksi, Agencija za privatizaciju nije mogla da okonča verifikaciju programa privatizacije zato što subjekti privatizacije ne raspolažu ispravama kojima se dokazuje pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja nepokretnosti. Kako bi se postupci prodaje kapitala i imovine javnom aukcijom učinili efikasnijim, predloženo je rešenje prema kojem, ako subjekt privatizacije ne poseduje propisanu dokumentaciju za program privatizacije, odgovorno lice u tom subjektu, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, dostavlja izjavu kojom potvrđuje pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja.

Član 10. u pitanju je pravno-tehnička redakcija, s obzirom na to da je sadržina ovih normi inkorporisana u član 59.ove urebde.

Član 11. uređuje status započetog postupka prodaje društvenog i državnog kapitala subjekta privatizacije metodom javne aukcije.

Članom 12. predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe.

IV POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V ANALIZA EFEKATA UREDBE

Predložena rešenja utiču na kreiranje konzistentnog pravnog okvira za efikasno sprovođenje postupka prodaje kapitala i imovine javnom aukcijom.

VI Pregled odredaba uredbe koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Član 3.

Početna cena u prvoj aukciji je 20% od gornje granice raspona vrednosti kapitala, odnosno imovine koji se nudi na prodaju i koji je potvrdila Agencija.

U SLUČAJU ISTOVREMENE PRODAJE DRUŠTVENOG KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE I KAPITALA DRUGIH PRAVNIH LICA U TOM SUBJEKTU, POČETNA CENA DRUŠTVENOG KAPITALA U PRVOJ AUKCIJI JE 100% OD OSNOVNE VREDNOSTI KAPITALA.

Sredstva plaćanja u prvom nadmetanju mogu biti u gotovom novcu, odnosno u obveznicama koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala ili imovine (u daljem tekstu: dospele obveznice).

Ako je prvo nadmetanje neuspešno, započinje se odmah drugo nadmetanje, sa istom početnom cenom, u kome se razlika između kupoprodajne cene i depozita za prvo nadmetanje plaća u obveznicama koje nisu dospele na dan prodaje kapitala ili imovine (u daljem tekstu: nedospele obveznice).

Ako se prva aukcija proglasi neuspelom, javni poziv za drugu aukciju objavljuje se u roku sedam dana od dana proglašenja prve aukcije neuspelom.

Depozit može da se uplati u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim obveznicama. Depozit za drugo nadmetanje može da se uplati i u nedospelim obveznicama.

Član 4.

Početna cena u drugoj aukciji je 20% od donje granice raspona vrednosti kapitala, odnosno imovine koji se nude na prodaju i koji je potvrdila Agencija. Sredstva plaćanja u prvom nadmetanju mogu biti u gotovom novcu, odnosno u dospelim obveznicama.

U SLUČAJU ISTOVREMENE PRODAJE DRUŠTVENOG KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE I KAPITALA DRUGIH PRAVNIH LICA U TOM SUBJEKTU, POČETNA CENA DRUŠTVENOG KAPITALA U DRUGOJ AUKCIJI JE 50% OD OSNOVNE VREDNOSTI KAPITALA, ODNOSNO 20% OD OSNOVNE VREDNOSTI KAPITALA U TREĆOJ AUKCIJI.

Ako je prvo nadmetanje neuspešno, započinje se odmah drugo nadmetanje, sa istom početnom cenom, u kome je razlika između kupoprodajne cene i depozita za prvo nadmetanje plaća u nedospelim obveznicama.

Depozit može da se uplati u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim obveznicama. Depozit za drugo nadmetanje može da se plati i u nedospelim obveznicama.

ČLAN 20A

PRAVO UČEŠĆA NA AUKCIJI NEMAJU NI:

1) FIZIČKO LICE KOJE JE OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA, KRIVIČNA DELA PROTIV IMOVINE, KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE, KRIVIČNA DELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI, KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLjA LjUDI I KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, ZA KOJA JE ZAPREĆENA KAZNA ZATVORA OD PET GODINA ILI TEŽA KAZNA ILI PROTIV KOGA JE STUPILA NA PRAVNU SNAGU OPTUŽNICA ZA TA KRIVIČNA DELA;

2) PRIVREDNO DRUŠTVO U KOJEM JE LICE IZ TAČKE 1) OVOG STAVA, KONTROLNI ČLAN ILI KONTROLNI AKCIONAR, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJU PRIVREDNA DRUŠTVA.

Član 21.

Prijava domaćeg fizičkog lica za učešće na aukciji sadrži:

šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

ime i prezime;

ime i prezime jednog od roditelja;

podatak o državljanstvu Republike Srbije;

adresu, matični broj i potpis;

broj telefona i broj faksa;

broj računa za vraćanje depozita;

7A)POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA NE STARIJU OD ŠEST MESECI DA NIJE OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 20A TAČKA 1) OVE UREDBE I IZJAVU DA PROTIV NjEGA NIJE STUPILA NA PRAVNU SNAGU OPTUŽNICA ZA TA KRIVIČNA DELA;

izjavu domaćeg fizičkog lica da nije član porodice lica koje je izgubilo svojstvo kupca;

Prijava domaćeg pravnog lica za učešće na aukciji sadrži:

šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

poslovno ime i matični broj;

ime i prezime direktora i njegov potpis;

overenu fotokopiju iz sudskog registra;

overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na aukciji koje donosi nadležan organ;

broj računa za vraćanje depozita;

6A)POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA NE STARIJU OD ŠEST MESECI DA FIZIČKO LICE KOJE JE KONTROLNI ČLAN, ODNOSNO KONTROLNI AKCIONAR TOG PRIVREDNOG DRUŠTVA NIJE OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 20A TAČKA 1) OVE UREDBE I IZJAVU TOG LICA DA PROTIV NjEGA NIJE STUPILA NA PRAVNU SNAGU OPTUŽNICA ZA TA KRIVIČNA DELA;

izjavu direktora domaćeg pravnog lica da njegov osnivač nije lice koje je izgubilo svojstvo kupca;

Prijava stranog fizičkog lica za učešće na aukciji sadrži:

šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

ime i prezime;

ime i prezime jednog od roditelja;

adresu, državljanstvo, jedinstveni matični broj i potpis;

broj računa za vraćanje depozita;

5A)POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA NE STARIJU OD ŠEST MESECI DA NIJE OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 20A TAČKA 1) OVE UREDBE I IZJAVU DA PROTIV NjEGA NIJE STUPILA NA PRAVNU SNAGU OPTUŽNICA ZA TA KRIVIČNA DELA, U SKLADU SA ZAKONODAVSTVOM DRŽAVE ČIJI JE DRŽAVLjANIN TO FIZIČKO LICE;

izjavu stranog lica da nije član porodice lica koje je izgubilo svojstvo kupca;

Prijava stranog pravnog lica za učešće na aukciju sadrži:

šifru aukcijske prodaje i poslovno ime subjekta privatizacije;

poslovno ime i matični broj;

ime i prezime direktora i njegov potpis;

overenu fotokopiju izvoda iz sudskog registra;

overenu fotokopiju ovlašćenja za zastupanje na aukciji koje donosi nadležan organ;

broj računa za vraćanje depozita;

6A)POTVRDU NADLEŽNOG ORGANA NE STARIJU OD ŠEST MESECI DA FIZIČKO LICE KOJE JE KONTROLNI ČLAN, ODNOSNO KONTROLNI AKCIONAR TOG PRIVREDNOG DRUŠTVA NIJE OSUĐIVANO ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 20A TAČKA 1) OVE UREDBE I IZJAVU TOG LICA DA PROTIV NjEGA NIJE STUPILA NA PRAVNU SNAGU OPTUŽNICA ZA TA KRIVIČNA DELA, U SKLADU SA ZAKONODAVSTVOM DRŽAVE ČIJI JE DRŽAVLjANIN TO FIZIČKO LICE;

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje stranog pravnog lica da njegov osnivač nije lice koje je izgubilo svojstvo kupca;

Prijave iz st. 1. do 4. ovog člana treba da sadrže i podatak o tome da li se prijava odnosi isključivo na drugo nadmetanje u kome sredstvo plaćanja može biti i u nedospelim obveznicama.

U slučaju prodaje udela ne primenjuje se stav 5. ovog člana.

Član 39.

Ako je proglašeni kupac na aukciji domaće fizičko lice, prodajnu cenu može platiti u najviše šest godišnjih rata.

LICE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE MOŽE UGOVORENU CENU DA PLAĆA NA RATE, AKO JE NA TAJ NAČIN PLAĆAO KUPOVINU KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE NAJMANjE DVA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE.

ODREDBA STAVA 2. OVOG ČLANA ODNOSI SE I NA FIZIČKO LICE KOJE JE ČLAN ILI JE BILO ČLAN KONZORCIJUMA FIZIČKIH LICA, AKO JE TAJ KONZORCIJUM BIO KUPAC KAPITALA, ODNOSNO IMOVINE NAJMANjE DVA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se u slučaju udruživanja fizičkog i pravnog lica, radi kupovine kapitala ili imovine jednog subjekta privatizacije (konzorcijum) i prodaje kapitala subjekta privatizacije koji se restrukturirao.

Ako je depozit veći od iznosa prve rate, preostali iznos deli se na pet jednakih godišnjih rata, s tim što se prva rata plaća u roku od godinu dana od dana održavanja aukcije.

Rate se izražavaju u evrima, s tim što se svaka godišnja rata plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate.

Član 47.

Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik ILI NE POTPIŠE UGOVOR O PRODAJI ili ne izvrši plaćanje u predviđenom roku, a bilo je drugih istaknutih ponuda, ugovor o prodaji zaključuje se sa učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu po ceni koju je taj učesnik ponudio na aukciji.

Član 50.

Učesnicima koji nisu stekli pravo kupca, vraća se depozit u roku od osam dana od dana održavanja aukcije, osim u slučajevima predviđenim ovom uredbom.

Učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, vraća se depozit u roku od 15 dana 21 DAN od dana održavanja aukcije.

Ako Agencija ne vrati depozit u roku iz st 1. i 2. ovog člana, obavezna je da plati zateznu kamatu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visina zatezne kamate.

O rezultatima aukcije Agencija obaveštava Centralni registar, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora sa kupcem.

Član 56.

Podaci o stanju sredstava i obaveza sadrže:

bilans stanja koji ne može stariji od 12 meseci POSLEDNjI BILANS STANjA KOJI JE OVERILA NARODNA BANKA SRBIJE;

pregled nepokretnosti (vrsta, namena i površina objekata, namena i površina zemljišta);

pregled najvažnije opreme;

pregled imovine i potraživanja koji su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova;

pregled obaveza koji su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova;

pregled imovine koja je pod hipotekom i pregled imovine drugih pravnih lica nad kojima subjekt privatizacije ima hipoteku.

Član 59.

Uz program privatizacije subjekt privatizacije obavezno prilaže sledeću dokumentaciju koja čini sastavni deo programa privatizacije, i to:

odluku nadležnog organa o usvajanju programa;

overene fotokopije rešenja o upisu u registar koji vodi nadležni organ, i po potrebi, overene fotokopije rešenja o usklađenosti sa zakonom;

overene fotokopije rešenja o upisu u registar koji vodi nadležni organ pravnih lica čiji je osnivač ili suosnivač subjekt privatizacije;

statut;

overene fotokopije izvoda iz zemljišnih knjiga, odnosno imovinsko-pravnu dokumentaciju za nepokretnost na kojim subjektu privatizacije ima pravo svojine ili trajno pravo korišćenja;

overene fotokopije rešenja o upisanim hipotekama na nepokretnostima i ugovore o kreditima osiguranim hipotekom;

overene fotokopije rešenja o hipotekama na tuđim nepokretnostima upisanim u korist subjekta privatizacije i isprave o osnovu i visini potraživanja osiguranih hipotekom;

overene fotokopije ugovora o davanju subjekta privatizacije ili njegovog dela u zakup;

overene fotokopije ugovora o davanju nepokretnosti i opreme zakup;

overene fotokopije ugovora o uzimanju nepokretnosti i opreme u zakup ili lizing;

spisak postojećih akcionara ili članova društva sa ograničenom odgovornošću sa pojedinačnim učešćem u privatnom kapitalu;

overene fotokopije ugovora o kreditima sa ratama i rokovima otplate;

bilans stanja i bilans uspeha za poslednje tri godine DVA POSLEDNjA BILANSA STANjA I BILANSA USPEHA KOJI JE OVERILA NARODNA BANKA SRBIJE;

13A) IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA POSLEDNjU POSLOVNU GODINU;

bruto bilans za prethodnu godinu BRUTO BILANS ZA POSLEDNjU POSLOVNU GODINU ZA KOJU JE SASTAVLjEN BILANS STANjA I BILANS USPEHA.

AKO SUBJEKT PRIVATIZACIJE NE MOŽE DA DOSTAVI DOKUMENTACIJU IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, PRAVO SVOJINE ILI PRAVO TRAJNOG KORIŠĆENjA MOŽE SE DOKAZATI I DRUGIM DOKAZIMA (PRAVNOSNAŽNA ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA, ISPRAVA O PRAVNOM POSLU SAČINjENA U SKLADU SA ZAKONOM, SPORAZUM O NAKNADI ZA EKSPROPRISANU NAPOKRETNOST I DR.) ILI IZJAVOM, POD PUNOM MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU, DA JE VLASNIK ILI KORISNIK TE NEPOKRETNOSTI.

AKO SUBJEKT PRIVATIZACIJE KOJI JE NASTAO REORGANIZACIJOM, U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA, NE MOŽE DA PRILOŽI DOKAZE IZ STAVA 1. TAČKA 5) OVOG ČLANA, PRAVO SVOJINE ILI PRAVO TRAJNOG KORIŠĆENjA MOŽE SE DOKAZATI DEOBNIM BILANSOM ILI DRUGOM ODGOVARAJUĆOM ISPRAVOM, ODNOSNO PRAVNOSNAŽNOM SUDSKOM ODLUKOM DONETOM U PARNIČNOM POSTUPKU ILI IZJAVOM, POD PUNOM MORALNOM, MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU, DA JE VLASNIK ILI KORISNIK TE NEPOKRETNOSTI.

Uz program privatizacije dostavlja se i izjava odgovornog lica u subjektu privatizacije o tačnosti podataka sadržanih u programu privatizacije.

Kada se prodaje kapital, odnosno imovina subjekta privatizacije u kome je sprovedeno restrukturiranje, sastavni deo programa privatizacije čini i program restrukturiranja.

Izvod iz zemljišnih knjiga iz stava 1. tačka 5) ovog člana smatraće se, u smislu ove uredbe, i pribeležba, odnosno zabeležba, u skladu sa propisima kojima se uređuju prava na nepokretnosti.

Član 61.

Ako subjekt privatizacije nema izvod iz zemljišnih knjiga, pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja može se dokazati i pravnosnažnom odlukom nadležnog organa, ispravom o pravnom poslu sačinjenom u skladu sa zakonom, sporazumom o naknadi iz eksproprisanu nepokretnost ili drugim aktom o konstituisanju prava na nepokretnosti, u skladu sa zakonom.

Član 62.

Ako je subjekt privatizacije nastao reorganizacijom u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, pravo svojine ili pravo trajnog korišćenja može se dokazati i deobnim bilansom ili drugom odgovarajućom ispravom, odnosno pravnosnažnom sudskom odlukom donetom i parničnom postupku.

ČLAN 10.

POSTUPCI PRODAJE KAPITALA ILI IMOVINE METODOM JAVNE AUKCIJE ZAPOČETI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE NASTAVIĆE SE PO ODREDBAMA OVE UREDBE.

ČLAN 11.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar