Uredba o merilima i kriterijumima za razvrstavanje javnih preduzeća

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA RAZVRSTAVANJE JAVNIH PREDUZEĆA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se merila i kriterijumi za razvrstavanje javnih preduzeća u javna preduzeća sa jednodomnim upravljanjem i javna preduzeća sa dvodomnim upravljanjem.

Član 2.

Javno preduzeće razvrstava se u javno preduzeće sa dvodomnim upravljanjem ukoliko na dan stupanja na snagu ove uredbe kumulativno ispunjava sledeća merila i kriterijume:

1) ima više od 1.000 zaposlenih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme;

2) obavlja delatnost koja je tehničko-tehnološki i organizaciono složena ili

obuhvata vršenje delatnosti preko poslovnih jedinica van sedišta javnog preduzeća ili pruža usluge, odnosno vrši promet robe i drugih dobara sa preko 500.000 korisnika;

3) ima godišnji prihod preko 10.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Član 3.

Javno preduzeće koje ne ispunjava merila i kriterijume iz člana 2. ove uredbe razvrstava se u javno preduzeće sa jednodomnim upravljanjem.

Član 4.

Ukoliko javno preduzeće koje je razvrstano u javno preduzeće sa dvodomnim upravljanjem, prestane da ispunjava merila i kriterijume iz člana 2. ove uredbe, razvrstava se u javno preduzeće sa jednodomnim upravljanjem.

Ukoliko javno preduzeće koje je razvrstano u javno preduzeće sa jednodomnim upravljanjem, kumulativno ispuni merila i kriterijume iz člana 2. ove uredbe, razvrstava se u javno preduzeće sa dvodomnim upravljanjem.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2013

U Beogradu, 28. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar