Uredba o izmeni sadržine obrazaca javnih isprava

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI SADRŽINE OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA

Član 1.

U obrascima javnih isprava koji su propisani zakonima i drugim propisima, a koji sadrže reči: „Srbija i Crna Gora” i reči: „Republika Srbija”, reči: „Srbija i Crna Gora” brišu se.

U obrascima javnih isprava koji su propisani zakonima i drugim propisima, koji sadrže reči: „Srbija i Crna Gora”, a ne sadrže reči: „Republika Srbija”, reči: „Srbija i Crna Gora” zamenjuju se rečima: „Republika Srbija”.

Ministar može u okviru delokruga ministarstva doneti uputstvo za sprovođenje izmene sadržaja obrazaca javnih isprava.

Član 2.

U obrascima javnih isprava koji sadrže grb, unosi se grb Republike Srbije.

Član 3.

Javne isprave izdate do dana stupanja na snagu ove uredbe važe do isteka roka na koji su izdate, odnosno dok ne budu zamenjene na način koji predviđa zakon ili drugi propis.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar