Uredba o privremenom finansiranju javnih medijskih servisa u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), člana 62. stav 3. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH

SERVISA U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način prenosa sredstava iz budžeta Republike Srbije javnim medijskim servisima: Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Srbije” i Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine”, za 2015. godinu.

Član 2.

Sredstva opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu na Razdelu 27.0 – Ministarstvo kulture i informisanja, funkcionalna klasifikacija 820 – Usluge kulture, Program 1204, Projekat 0004 – Podrška funkcionisanju ustanova iz oblasti javnog informisanja, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 8.700.000.000 dinara, raspodeljuju se tako da Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Srbije” pripadaju sredstva u iznosu od 6.742.500.000 dinara, a Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine” pripadaju sredstva u iznosu od 1.957.500.000 dinara.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe prenose se javnim medijskim servisima najviše u iznosu do jedne dvanaestine u mesecu, na osnovu ugovora koji se zaključuje između Ministarstva kulture i informisanja i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-159/2015-2

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar