Uredba o načinu prikupljanja podataka radi formiranja i vođenja jedinstvene Evidencije obveznika plaćanja takse za javni medijski servis

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA RADI FORMIRANJA I VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE OBVEZNIKA PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS

Član1.

Ovom uredbom bliže se uređuje način prikupljanja podataka od organa javne vlasti radi formiranja i vođenja jedinstvene Evidencije obveznika plaćanja takse za javni medijski servis (u daljem tekstu: Evidencija).

Javni medijski servis iz stava 1. ovog člana čine republički i pokrajinski javni medijski servis i to: Javna medijska ustanova „Radio-televizija Srbije” (u daljem tekstu: RTS) i Javna medijska ustanova „Radio-televizija Vojvodine” (u daljem tekstu: RTV).

Član 2.

Podaci iz člana 39. Zakona o javnim medijskim servisima, za potrebe formiranja i vođenja Evidencije, prikupljaju se neposredno, na osnovu pismenog zahteva koji se može uputiti: privrednim društvima za distribuciju električne energije, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, organu lokalne poreske administracije, registru privrednih subjekata, Republičkom katastru nepokretnosti i javnim komunalnim preduzećima (u daljem tekstu: organi koji dostavljaju podatke).

Pismeni zahtev iz stava 1. ovog člana, u zavisnosti od strukture podataka i tehničko-tehnološkog načina obrade istih, mora da sadrži:

1) zakonski osnov;

2) svrhu traženja podataka;

3) tačno naveden tip podatka;

4) format u kome se dostavljaju podaci;

5) status (bliži opis podataka koji se dostavljaju) i datum;

6) precizno navedene ostale podatke neophodne za selektovanje i pretraživanje podataka.

Pismeni zahtev zajedno potpisuju direktori RTS i RTV.

Član 3.

Organi koji dostavljaju podatke, tražene podatke dostavljaju na adresu RTS u elektronskom obliku, bez naknade.

Traženi podaci dostavljaju se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Član 4.

RTS i RTV će zajedno, sa svakom organom koji dostavlja podatke sačiniti poseban akt kojim će se precizno utvrditi elementi, način i dinamika dostave podataka.

Akt iz stava 1. ovog člana zajedno potpisuju direktori RTS i RTV.

Član 5.

Usaglašavanjem podataka dobijenih od organa koji dostavljaju podatke i neposredno od obveznika, formiraće se i voditi Evidencija.

Evidencija iz stava 1. ovog člana, nalazi se na adresi sedišta RTS.

Član 6.

Evidencijom zajedno rukuju RTS i RTV na osnovu Pravilnika o rukovanju podacima, koji zajednički donose Upravni odbori RTS i Upravni odbor RTV.

Ažuriranje podataka koji se vode u Evidenciji, sa podacima dobijenim od organa koji dostavljaju podatke i podacima neposredno prikupljenim od obveznika, biće regulisano aktom iz stava 1. ovog člana.

Član 7.

RTS i RTV podatke iz Evidencije mogu upotrebljavati samo u svrhu zakonom propisane obaveze vođenja Evidencije obveznika, obračuna i naplate takse.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-16510/2014-3

U Beogradu, 15. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar