Uredba o pravilima o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza

Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU O PRAVILIMA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se pravila o obračunavanju nadoknade za obavezu javnog prevoza, koja su odštampana uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK,

PRAVILA O OBRAČUNAVANJU NADOKNADE ZA

OBAVEZU JAVNOG PREVOZA

1. Predmet pravila

Ovim pravilima se utvrđuje način obračunavanja nadoknade za obavezu javnog prevoza po zaključenim ugovorima o obavezi javnog prevoza ili opštim pravilima (u daljem tekstu: Nadoknada), u skladu sa zakonom kojim se uređuje železnica.

2. Maksimalan iznos nadoknade

Nadoknada ne može premašiti iznos koji odgovara neto finansijskom rezultatu, odnosno efektu, pozitivnom ili negativnom, koji izvršavanje obaveze javnog prevoza ima na prihode i rashode železničkog prevoznika.

Rezultati se ocenjuju poređenjem situacije u kojoj se obaveza pružanja javnog prevoza izvršava, sa situacijom koja bi nastupila kad se ova obaveza ne bi izvršavala.

Za izračunavanje neto finansijskog rezultata koristi se sledeće pravilo:

troškovi nastali u vezi sa obavezom ili skupom obaveza pružanja usluga javnog prevoza koje nameću nadležni organi, koji su sadržani u ugovoru o obavezi javnog prevoza i/ili opštem pravilu, minus pozitivni finansijski rezultati ostvareni na mreži na kojoj se vrši utvrđena obaveza javnog prevoza, minus priliv od naplaćenih tarifa ili bilo kojih drugih prihoda ostvarenih tokom izvršavanja utvrđene obaveze pružanja usluge javnog prevoza, plus primerena dobit, jednako neto finansijski rezultat.

Izračunavanje iznosa neto finansijskog rezultata se vrši po formuli:

N=T-P-PT+PD

N – neto finansijski rezultat

T – troškovi koji nastaju u vezi sa obavezom javnog prevoza

P – prihodi ostvareni od prevoza putnika na osnovu obaveze javnog prevoza

PT – prihod od naplaćenih tarifa ili bilo koji drugi prihod koji nastaje tokom izvršavanja utvrđene obaveze javnog prevoza

PD – primerena dobit

„Primerena dobit” označava stopu povraćaja kapitala koja je uobičajena za dotični sektor, a kojom se uzima u obzir rizik ili odsustvo rizika kojem se izlaže pružalac usluga javnog prevoza usled intervencije nadležnog organa.

Poštovanje obaveze javnog prevoza može uticati na moguće prevozne aktivnosti železničkog prevoznika i izvan utvrđene obaveze javnog prevoza. Stoga, da bi se izbegla previsoka ili nedovoljna nadoknada, prilikom obračuna neto finansijskih rezultata uzimaju se u obzir merljivi finansijski efekti na dotične mreže železničkog prevoznika.

Troškovi i prihodi moraju se obračunavati u skladu sa važećim računovodstvenim i poreskim propisima.

3. Obaveza razdvajanja računa

U cilju povećanja transparentnosti i izbegavanja prekomernog finansiranja, ako pružalac usluga javnog prevoza, pored usluga za koje prima nadoknadu i koje podležu obavezi pružanja usluga javnog prevoza, takođe obavlja i druge aktivnosti, računi za takve usluge javnog prevoza moraju biti razdvojeni, tako da budu zadovoljeni sledeći uslovi:

1) poslovni računi za svaku od ovih aktivnosti moraju biti izdvojeni, a

odnos odgovarajuće imovine i fiksnih troškova mora biti određen u

skladu sa važećim računovodstvenim i poreskim propisima;

varijabilni troškovi, odgovarajuća izdvajanja za fiksne troškove i

primerena dobit u vezi sa bilo kojom drugom aktivnošću pružaoca usluga

javnog prevoza nikako se ne mogu stavljati na račun za obavljanje

utvrđene obaveze javnog prevoza;

troškovi izvršenja obaveze javnog prevoza moraju biti uravnoteženi sa poslovnim prihodom i isplatama od strane nadležnih organa, bez mogućnosti prenosa prihoda u drugi sektor aktivnosti pružaoca usluga javnog prevoza.

4. Način pružanja nadoknade

Način pružanja nadoknade mora podsticati održavanje ili razvoj:

efikasnog upravljanja od strane pružaoca usluga javnog prevoza, koje

može biti predmet objektivne procene;

dovoljno visokog standarda pružanja usluga prevoza putnika.

5. Metodologija obračunavanja visine nadoknade

Obračun troškova i prihoda koji nastaju u vezi sa obavezom javnog prevoza vrši se za narednu godinu na osnovu računovodstvenih podataka železničkog prevoznika iz prethodne poslovne godine. Iznos nadoknade izračunava se na taj način što se ukupni troškovi i prihodi obračunati za prethodnu poslovnu godinu koriguju korektivnim faktorima (planirani vozni kilometri, planirana promena prihoda, očekivana inflacija, promena cene energenata na tržištu, povećanje odnosno smanjenje plata zaposlenih itd.).

6. Elementi za obračun nadoknade

Elementi za obračun nadoknade prikazani su u sledećim tabelama:

RAČUNOVODSTVENI PODACI PRIHODA

I TROŠKOVA PREVOZA PUTNIKA

Prihodi usluga prevoza putnika za prethodnu godinu bez PDV-a 1   2     3       Ukupni prihodi:  

Prevoz putnika  Rashodi Prevoz putnika 1. Poslovni rashodi bez amortizacije   1.1 Rashodi na poslovima prevoza   a Poslovni rashodi na poslovima prevoza   b Vuča parnim-lokomotivama   v Vuča elektro-lokomotivama   g Vuča dizel-lokomotivama   d Vuča elektro-motornim garniturama   đ Vuča dizel-motornim garniturama   e Manevra i ranžiranje   ž Drugi troškovi prevoza putnika         1.2 Održavanje sredstava i drugi troškovi   a Parne lokomotive b Električne lokomotive   v Dizel lokomotive   g EMV   d DMV   đ Vagoni   e Naknada za kola RIC ž Tehn.dokumen. za opravku – za prevoz putnika   z Tehnička dokumentacija za opravku elektrolokomotiva   i Tehnička dokumentacija za opravku dizellokomotiva   j Zakupnina za prevoz putnika   k Zakupnina elektro- lokomotive   l Zakupnina dizel lokomotive   lj Održavanje ostalih sredstava i drugi troškovi         1.3 Troškovi pristupa       2. Finansijski, ostali troškovi i amortizacija   a Finansijski troškovi   b Ostali troškovi   v Amortizacija   Ukupni rashodi ( 1+2 )

UKUPNI PRIHODI I TROŠKOVI PREVOZA PUTNIKA

(GRUPISANI PREMA VRSTI VUČE)

Prihodi usluga prevoza putnika za prethodnu godinu (000 RSD) godinu bez PDV     1   2     3       Ukupni prihodi:

Troškovi usluga prevoza putnika (000 RSD)       1 Troškovi vuče, manevre i vozopratnog i drugog osoblja   a Poslovni troškovi u prevozu putnika   b Vuča elektro-lokomotiva   v Vuča dizel-lokomotiva   g Vuča elektro-motornim garniturama   d Vuča dizel-motornim garniturama   đ Manevra   e Drugi troškovi prevoza putnika     Ukupno: 2 Troškovi održavanja voznih sredstava   a Električne lokomotive   b Dizel lokomotive   v Elektro-motorne garniture   g Dizel-motorne garniture   d Putnička kola   đ Održavanje ostalih sredstava i drugi troškovi     Ukupno:   Ukupni troškovi (1+2): 3 Finansijski troškovi, ostali troškovi i amortizacija   a Poslovni troškovi nivoa direkcije za prevoz   b Poslovni troškovi logistike   v Finansijski troškovi   g Amortizacija   d Ostali troškovi     Ukupno:   Ukupni troškovi prevoza putnika (1+2+3):   Ukupni troškovi pristupa infrastrukturi   UKUPNI TROŠKOVI PREVOZA PUTNIKA SA TROŠKOVIMA PRISTUPA INFRASTRUKTURI

PROCENJENI UKUPNI PRIHODI I TROŠKOVI POTREBNI

ZA IZRAČUNAVANJE NADOKNADE

Prihodi usluga prevoza putnika za narednu godinu (000 RSD) bez PDV-a Očekivana promena    Procenjeno 100% 1 100% 2   100% 3     Ukupni prihodi:

  Troškovi usluga prevoza putnika (000 RSD) Očekivana promena         1 Troškovi vuče, manevre i vozopratnog i drugog osoblja   100% a Operativni troškovi u prevozu putnika 100% b Vuča elektro-lokomotiva 100% v Vuča dizel-lokomotiva 100% g Vuča elektro-motornim garniturama 100% d Vuča dizel-motornim garniturama 100% đ Manevra 100% e Drugi troškovi prevoza putnika     Ukupno:         2 Troškovi održavanja voznih sredstava 100% a Električne lokomotive 100% b Dizel lokomotive 100% v Elektro-motorne garniture 100% g Dizel-motorne garniture 100% d Putnička kola 100% đ Održavanje ostalih sredstava i drugi troškovi     Ukupno:         Ukupni troškovi (1+2):         3 Finansijski troškovi, ostali troškovi i amortizacija 100% a Poslovni troškovi nivoa direkcije za prevoz 100% b Poslovni troškovi logistike 100% v Finansijski troškovi 100% g Amortizacija 100% e Ostali troškovi     Ukupno:           Ukupni troškovi prevoza putnika (1+2+3):       Ukupni troškovi pristupa infrastrukturi   UKUPNI TROŠKOVI PREVOZA PUTNIKA SA TROŠKOVIMA PRISTUPA INFRASTRUKTURI

IZRAČUNAVANJE NADOKNADE ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA

Nadoknada za obavezu javnog prevoza bez troškova pristupa infrastrukturi (u 000 RSD) Prošla godina Predviđanje 1 UKUPNI TROŠKOVI PREVOZA PUTNIKA 2 UKUPNI PRIHODI PREVOZA PUTNIKA BEZ PDV-a I OSTALI PRIHODI 3 ZAHTEVANA PROFITNA MARŽA 4 PROFITNA MARŽA NADOKNADA ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA Nadoknada za obavezu javnog prevoza sa troškovima pristupa infrastrukturi (u 000 RSD) 1 UKUPNI TROŠKOVI PREVOZA PUTNIKA 2 UKUPNI PRIHODI PREVOZA PUTNIKA BEZ PDV-a I OSTALI PRIHODI 3 ZAHTEVANA PROFITNA MARŽA 4 PROFITNA MARŽA NADOKNADA ZA OBAVEZU JAVNOG PREVOZA

Ostavite komentar