Uredba o privremenom finansiranju javnih servisa

Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH SERVISA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se privremeno finansiranje javnih servisa i to: Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine, iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Sredstva opredeljena u budžetu Republike Srbije na razdelu 28 – Ministarstvo kulture i informisanja, šifra 11800 – funkcionalna klasifikacija 820 – Usluge kulture, Program 1204 – Projekat 0007 – Javni servisi, Ekonomska klasifikacija 451 – Javni servisi – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u ukupnom iznosu od 7.500.000.000,00 dinara, raspodeljuju se tako da Radiodifuznoj ustanovi Srbije pripadaju sredstva u iznosu od 5.812.500.000,00 dinara, a Radiodifuznoj ustanovi Vojvodine pripadaju sredstva u iznosu od 1.687.500.000,00 dinara.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe prenose se javnim servisima najviše u iznosu do jedne dvanaestine u mesecu, na osnovu ugovora koji se zaključuje između Ministarstva kulture i informisanja i Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-633/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar