Uredba o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O SAVEZNOJ JAVNOJ USTANOVI JUGOSLOVENSKI PREGLED

Član 1.

Danom primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o Saveznoj javnoj ustanovi Jugoslovenski pregled („Službeni list SRJ”, broj 3/02).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 31. decembra 2012. godine.

05 Broj: 110-8923/2012

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar