Uredba o dopuni Uredbe o Kabinetu potpredsednika Vlade

Na osnovu člana 27. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O KABINETU

POTPREDSEDNIKA VLADE

Član 1.

U Uredbi o Kabinetu potpredsednika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), u članu 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ako potpredsednik Vlade istovremeno obavlja i funkciju ministra, Kabinet obavlja i poslove kabineta ministra, ako propisom kojim se uređuju načela za unutrašnje uređenje tog ministarstva nije drukčije određeno.”

Član 2.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o Kabinetu potpredsednika Vlade i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije” na objavljivanje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2624/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar