Uredba o korišćenju sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta za period april- decembar 2004. godine

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA KALCIFIKACIJU KISELOG OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA PERIOD

APRIL – DECEMBAR 2004. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja materijala za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, van teritorija autonomnih pokrajina.

Član 2.

Pravo na korišćenje materijala za kalcifikaciju imaju zemljoradnici, sopstvenici obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do V katastarske klase (u daljem tekstu: korisnici) na čijem zemljištu je agrohemijskom analizom utvrđena Ph vrednost do 5 i koji sprovodi postupak kalcifikacije.

Član 3.

Materijal za kalcifikaciju iz člana 1. ove uredbe korisnici obezbeđuju preko poljoprivredne stručne službe (u daljem tekstu: služba).

Član 4.

Zahtev za korišćenje materijala člana 3. ove uredbe, služba podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 30. aprila 2004. godine.

Uz zahatev iz stava 1. ovog člana služba podnosi:

1) spisak zemljoradnika sa mestom boravka, jedinstvenim matičnim brojem, katastarskom opštinom i katastarskom parcelom na kojoj se sprovodi postupak kalcifikacije;

2) podatak o potrebnoj količini materijala za kalcifikaciju;

3) analizu Ph vrednosti zemljišta sa količinom materijala potrebnog za kalcifikaciju;

4) program kalcifikacije za korisnike.

Član 5.

Materijal za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta obezbeđuje Ministarstvo.

Isporuka materijala iz stava 1. ovog člana vrši se u opštini prebivališta korisnika, franko utovareno u vozilo korisnika, do preuzimanja ugovorenih količina, a na osnovu spiska službe i saglasnosti Ministarstva.

Član 6.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik, ako ostvari pravo na korišćenje materijala za kalcifikaciju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 7.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o korišćenju sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta za period april-decembar 2004. godine sadržan je u članu 90. Ustava Repbulike Srbije a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Na osnovu sveobuhvatnih kontrola u oblasti poljoprivrednog zemljišta uočeno je da u centralnom delu Republike Srbije preko 60% ukupnih obradivih površina je kiselo.

Posebno ugrožena zemljišta nalaze se u Mačvanskom, Kolubarskom, Raškom, Šumadijskom, Jablaničkom, Pirotskom i Borskom okrugu.

Stepen kiselosti ovih zemljišta se povećava, pa ona praktično postaju ograničavajući faktor razvoja intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Tokom 2003. godine izvršena je kalcifikacija kiselog obradivog zemljišta na površini od 10.200 ha.

Sobzirom da u centralnom delu Republike Srbije ima još oko 1.000.000 hektara kiselog zemljišta predlaže se nastavak procesa popravke hemijskih i fizičkih osobina kiselog zemljišta, kako bi se ista osposobila za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.

U 2004. godini biće obezbeđena bespovratna sredstva za nabavku materijala za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta, troškove prevoza i upotrebe sredstava od strane korisnika – zemljoradnika u iznosu od 130.000.000,00 dinara. Tim sredstvima će ove godine biti kupljeno oko 70.000 tona mlevenog krečnjaka, kojim će se izvršiti kalcifikacija na površini od oko 20.000 hektara.

III SADRŽINA UREDBE

Uredobom su uređeni uslovi i način korišćenja materijala za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Republike Srbije, van teritorija autonomnih pokrajina.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za proces kalcifikacije kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta za 2004. godinu, nephodno je obezbediti iznos sredstava od 130.000.000,00 dinara. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – MERE UREĐENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, predviđeno je 374.256.000,00 dinara, od čega za kalcifikaciju obradivog poljoprivrednog zemljišta je predviđeno 130.000.000,00 dinara.

Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2004. godine za ovu namenu je utrošeno 23.551.856,00 dinara.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Kako bi se stekli uslovi za korišćenje materijala za kalcifikaciju zemljišta u za to optimalnom vremenskom periodu i raspisao javni tender za nabavku materijala za kalcifikaciju, smatramo da su se stekli uslovi iz člana 120. Ustava Republike Srbije da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar