Uredba o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

UREDBAO OSNIVANJU KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE(„Sl. glasnik RS“, br. 126/2007, 117/2008, 42/2010 i 48/2010)

Sadržina Uredbe

Član 1

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za evropske integracije (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje se njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2

Kancelarija vrši stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade od strane Vlade koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pregovora sa Evropskom unijom; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, u saradnji i uz obaveštavanje Ministarstva spoljnih poslova; podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa s propisima Evropske unije; učešće u usklađivanju aktivnosti u oblasti planiranja i korišćenja evropskih fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz inostranstva; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji; koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije; informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; organizaciju obuke iz oblasti Evropske unije u saradnji sa drugim organima državne uprave i službama Vlade.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.

1. Rukovođenje Kancelarijom

Direktor Kancelarije

Član 3

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4

Direktor Kancelarije ima dva zamenika, od kojih je jedan koordinator za fondove Evropske unije.

Lica iz stava 1. ovog člana su državni službenici na položaju, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Direktor Kancelarije pismeno ovlašćuje jednog od zamenika da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 4a

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

2. Prelazne odredbe

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe direktor Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, postavljen prema odredbama Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 65/06 – prečišćen tekst), postaje direktor Kancelarije za evropske integracije, a zamenik direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji postaje zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Kancelarija za evropske integracije koja je osnovana ovom uredbom preuzima zaposlene, prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva i arhivu Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji koja je osnovana Uredbom o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

Član 6

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 65/06 – prečišćen tekst).

Stupanje Uredbe na snagu

Član 8

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni članovi Uredbe o dopuniUredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

(„Sl. glasnik RS“, br. 117/2008)

Član 2

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije“ na objavljivanje.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Uredbe o dopuniUredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

(„Sl. glasnik RS“, br. 42/2010)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar