Uredba o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NACIJA

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja stručne i operativne poslove u praćenju poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, za sve vreme trajanja perioda predsedavanja predstavnika Republike Srbije Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

Vođenje Kancelarije. Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada, na predlog Generalnog sekretara Vlade, u skladu sa uredbom kojom se uređuju službe Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i Generalnom sekretaru Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje Pravilnika

Član 4.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji doneće Generalni sekretar Vlade, na predlog direktora Kancelarije, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje Uredbe na snagu

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4188/2012

U Beogradu, 21. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar