Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O OSNIVANjU

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, broj 126/07) posle člana 4. dodaju se naslov i član 4a koji glase:

„Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 4a

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.”

Član 2.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije i da ga posle stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije ” na objavljivanje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-9035/2007-2

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar