Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10 i 48/10) menja se član 2. i glasi:

„Član 2.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove i poslove za potrebe Vlade povezane sa koordinacijom rada ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim Sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i stručnu i tehničku saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima, u saradnji i uz obaveštavanje Ministarstva spoljnih poslova; praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; koordinaciju međunarodne razvojne pomoći; koordinaciju programiranja IPA sredstava, kao i identifikaciju i utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz IPA sredstava međunarodne pomoći; praćenje i izveštavanje o realizaciji IPA sredstava i sredstava međunarodne razvojne pomoći u svrhu ispunjavanja strateških razvojnih prioriteta; organizaciju procesa ocenjivanja sprovođenja IPA programa; obavlja poslove rukovodioca operativne strukture i nacionalnog tela za programe prekogranične i transnacionalne saradnje; učestvuje u zajedničkim odborima za praćenje i usmerava rad zajedničkih odbora za praćenje programa, kao i rad zajedničkih tehničkih sekretarijata za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije; koordinira instrumentima za sprovođenje makro-regionalnih strategija; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji; koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije; informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji i korišćenju međunarodne razvojne pomoći, uključujući IPA sredstva; saradnju, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju i sprovođenje obuke iz oblasti Evropske unije.

Kancelarija ostvaruje saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7381/2012

U Beogradu, 2. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar