Uredba o osnivanju Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

Na osnovu člana Z1. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA KOORDINACIONE POSLOVE U

PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA

SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini za potrebe Vlade i Koordinacionog tela za pregovarački proces sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, koji se odnose na: sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora; pripremu predloga akata Vlade; sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade; koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade; pripremanje i organizovanje sastanaka u okviru dijaloga i administrativno-tehničku podršku timu za pregovore; kao i druge poslove određene zakonom i aktima Vlade.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje Pravilnika

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i

sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje na snagu

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2340/2015

U Beogradu, 5. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar