Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i čl. 4. i 45. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 55/14) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade i poslove koji su zajednički ministarstvima i posebnim organizacijama, a koji se odnose na: organizovanje i koordinaciju poslova u vezi sa prijemom i distribucijom humanitarne i druge pomoći upućene Republici Srbiji za ugrožene u poplavljenom području; pripremu i dostavljanje Vladi periodičnih izveštaja o primljenoj i distribuiranoj humanitarnoj i drugoj pomoći upućenoj Republici Srbiji za ugrožene u poplavljenom području, kao i završnog izveštaja o njenoj raspodeli; pripremu akta Vlade o načinu verifikacije šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta jedinica lokalne samouprave, odnosno akta o verifikaciji šteta sadržanih u izveštajima o proceni šteta javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, čiji je osnivač Republika Srbija; koordinaciju poslova pripreme delimičnih izveštaja o proceni štete na području pogođenom poplavama; prikupljanje podataka od nadležnih organa i drugih subjekata i pripremu izveštaja za Vladu o procenjenoj ukupnoj šteti i njegovo objavljivanje na svojoj internet stranici; organizovanje, koordinaciju i pripremu državnih programa obnove; koordinaciju poslova praćenja i izveštavanja o sprovođenju državnog programa obnove i pripremu akta Vlade o načinu izveštavanja o realizaciji tih programa, kao i druge poslove određene zakonom ili propisom Vlade.”

Član 2.

Posle člana 4. dodaju se naziv iznad člana i član 4a koji glase:

„Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 4a

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Pomoćnici direktora Kancelarije rukovode zaokruženom oblašću rada iz nadležnosti i delokruga Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnici direktora Kancelarije su državni službenici na položaju.”

Član 3.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji, koji će biti usklađen sa odredbama ove uredbe, u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12357/2014-1

U Beogradu, 9. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar