Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU

ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Član 1.

U Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 45/16), u članu 10. stav 3. briše se.

Član 2.

Posle člana 10. dodaje se novi član 10a, koji glasi:

„Član 10a

Pregovaračka pozicija Republike Srbije, koja se izrađuje za potrebe vođenja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, i sa njom povezani akti i predmeti, koji nastaju u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, mogu imati privremeno ograničenu distribuciju i biti označeni oznakom „restriktivno/limite”.

Oznaka iz stava 1. ovog člana koristi se do trenutka otvaranja pregovora o konkretnom poglavlju za koje je pripremljena Pregovaračka pozicija.

Klasifikovanjem akata i predmeta oznakom „restriktivno/limite” ne ograničava se pravo na pristup informacijama u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Rukovanje aktima sa oznakom iz stava 1. ovog člana bliže se uređuje Uputstvom o kancelarijskom poslovanju i Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11495/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar