Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09 i 25/10), u članu 2. posle tačke 16. dodaje se tačka 16a koja glasi:

„16a U Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja:

PRVA GRUPA Direktor (VII stepen stručne spreme) 29,30 Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 24,00 DRUGA GRUPA Savetnik direktora (VII stepen stručne spreme) 21,50 Načelnik odeljenja (VII stepen stručne spreme) 20,00 TREĆA GRUPA Šef odseka (VII stepen stručne spreme) 17,75 Samostalni stručni saradnik za: registraciju i usaglašavanje i podataka o osiguranicima, analizu podataka o osiguranicima, kontrolu podataka o plaćenim doprinosima, analizu podataka o plaćenim doprinosima; samostalni stručni saradnik za izveštavanje, analizu kvaliteta, podršku aplikacijama; samostalni stručni saradnik za pravne, opšte i kadrovske poslove, finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove; administrator sistema; administrator mreže; programer; operater informatičke podrške (VII stepen stručne spreme) 17,50 Viši stručni saradnik za: registraciju i usaglašavanje podataka o osiguranicima, kontrolu podataka o plaćenim doprinosima (VII stepen stručne spreme) 17,00 Viši saradnik za operativno-finansijske i knjigovodstvene poslove (VI stepen stručne spreme) 16,50 Poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) 15,25 Administrator korisničke podrške (IV stepen stručne spreme) 12,40 Vozač-kurir (IV stepen stručne spreme) 9,60”

Član 2.

U članu 3. posle tačke 16. dodaje se nova tačka 16a koja glasi:

„16a Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja:

1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, pravnog zastupanja, programiranja, kontrole baze podataka, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti − do 1,50;

2) po osnovu rukovođenja:

– direktoru − do 30%;

– pomoćniku direktora –do 25%

– savetniku direktora − do 20%;

– načelniku odeljenja, šefu odseka –do 10%

3) za poslove pomoći pri registraciji osiguranika i osiguranih lica –do 15 %

4) za finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove –do 15%

5) za poslove kontrola podataka o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osiguraniku po svim osnovama prilikom svake isplate –do 15%.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2010. godine.

05 Broj: 110-8745/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar