Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 92/11, 10/13 i 55/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12 i 8/13), u članu 2. tačka 1. u šestoj alineji, posle reči: „Pedagoški asistent” dodaje se zapeta i reči: „andragoški asistent”.

Član2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se na obračun i isplatu plata od januara 2014. godine.

05 Broj: 110-349/2014

U Beogradu, 17. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar