Uredba o izmenama u dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Član 1.

U Uredbi o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS”, br. 137/04 i 109/09), u članu 1. reči: „5/09 i 31/09” zamenjuju se rečima: „5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12”.

Član 2.

U članu 2. posle reči: „u akciznom skladištu” zapeta i reči: „odnosno u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila” brišu se.

Član 3.

U članu 3. stav 1. posle reči: „u akciznom skladištu” zapeta i reči: „odnosno u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila” brišu se.

Član 4.

U članu 4. stav 2. posle reči: „u akcizno skladište” zapeta i reči: „odnosno koji je prodavac na malo tečnog naftnog gasa smestio u maloprodajni objekat za prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila” brišu se.

Član 5.

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji je odštampan uz Uredbu o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS”, br. 137/04 i 109/09) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se novim Normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

NORMATIV ZA UTVRĐIVANJE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Redni broj Naziv proizvoda Stopa (%) 1) olovni benzin 0,425 2) bezolovni benzin 0,425 3) gasna ulja 0,325 4) kerozin 0,325 5) tečni naftni gas 0,535 6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C 0,325 7) cigarete i ostale prerađevine od duvana 0 8) alkoholna pića 1,00

O b r a z l o ž e nj e

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12), prema kome Vlada Republike Srbije utvrđuje količine rashoda na koje se ne plaća akciza.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o akcizama propisano je da se akciza ne plaća na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) do količine koje propisuje Vlada Republike Srbije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) propisani su iznosi akcize na derivate nafte – motorne benzine u zavisnosti od vrste i kvaliteta motornih benzina (olovni i bezolovni benzin), a što je u saglasnosti sa Direktivom 2003/96/EZ. Predmet oporezivanja akcizom su i gasna ulja iz tarifne oznake nomenklature CT: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00 i 2710 20 19 00 u koje spada dizel gorivo i ulje za loženje. Takođe, tim zakonom propisano je da se na drugačiji način reguliše oporezivanje akcizom tečnog naftnog gasa. Naime, do sada važećim zakonskim rešenjem predmet oporezivanja akcizom bio je samo tečni naftni gas za pogon motornih vozila, a obveznik akcize bio je prodavac tečnog naftnog gasa. Ovim zakonom propisano je da se akcizom oporezuje tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00), a ne samo TNG za pogon motornih vozila. S tim u vezi, propisano je da je obveznik akcize proizvođač, odnosno uvoznik tog akciznog proizvoda.

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama izvršeno je brisanje odredbe kojom se obračunavanje akcize na tečni naftni gas vrši prilikom prodaje tečnog naftnog gasa krajnjem potrošaču za pogon motornih vozila, kao i brisanje odredbe kojom se stavljanjem u promet akciznih proizvoda (na koji je obveznik dužan da obračuna akcizu) smatra iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada Republike Srbije.

S tim u vezi, predlaže se izmena odredaba Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS” br. 137/04 i 109/09 – u daljem tekstu: Uredba), pa su saglasno tome propisani normativi o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza na derivate nafte, saglasno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, kao i na cigarete i ostale prerađevine od duvana, odnosno alkoholna pića.

Pored toga, predlaže se i brisanje normativa za tečni naftni gas za pogon motornih vozila, s obzirom da se predloženom izmenom, količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koju se ne plaća akciza, a koja je definisana ovom uredbom, ne odnosi na predmetne rashode koji nastanu u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila.

III. SADRŽINA UREDBE

Uz član 1.

Vrši se pravno tehnička redakcija.

Uz član 2.

Vrši se izmena odredbe člana 2. Uredbe, u smislu da se rashodom na koji se ne plaća akciza, ne smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupanju sa proizvodima u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila, a u cilju sprovođenja odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) koji je stupio na snagu 1. oktobra 2012. godine.

Uz čl. 3. i 4,

Vrši se izmena odredbe člana 3. stav 1. i člana 4. stav 2. Uredbe, s obzirom da se u skladu sa odredbom člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama, stavljanjem u promet akciznih proizvoda (na koji je obveznik dužan da obračuna akcizu) ne smatra iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila iznad količine utvrđene propisom koji donosi Vlada, a u cilju sprovođenja odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) koji je stupio na snagu 1. oktobra 2012. godine.

Uz član 5.

Propisan je Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz član 6.

Propisuje se da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE UREDBE NA SNAGU RANIJE OD OSMOG

DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U «SLUŽBENOM GLASNIKU

REPUBLIKE SRBIJE»

Naročito opravdani razlozi za stupanje na snagu ove uredbe u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržani su u potrebi da se u što kraćem roku otpočne sa primenom ove uredbe, imajući u vidu da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) stupio na snagu 1. oktobra 2012. godine.

V. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom – u daljem tekstu: rashod) akciznih proizvoda, na koji se, u smislu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09 i 31/09 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 I 93/12), ne plaća akciza.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji sa proizvodima, a koji su nesumnjivo posledica tehnološkog procesa, odnosno preduzimanja neophodnih radnji u postupanju sa proizvodima u akciznom skladištu, odnosno u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila.

Član 3.

Obveznik akcize utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao redovnim ili vanrednim popisom robe u akciznom skladištu, odnosno u maloprodajnom objektu obveznika akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila.

Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija poreskog obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4.

Akciza se ne plaća na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe, najviše do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine proizvoda koji je u određenom obračunskom periodu proizvođač smestio u akcizno skladište, odnosno koji je prodavac na malo tečnog naftnog gasa smestio u maloprodajni objekat za prodaju tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila.

NORMATIV ZA UTVRĐIVANJE RASHODA, NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Red. br. Naziv proizvoda Stopa (%) 1) sve vrste motornog benzina 0,425 2) sve vrste dizel-goriva 0,325 2a) tečni naftni gas za pogon motornih vozila 0,10 3) cigarete i ostale prerađevine od duvana 0 4) alkoholna pića 1,00

NORMATIV ZA UTVRĐIVANJE RASHODA, NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Redni broj Naziv proizvoda Stopa (%) 1) olovni benzin 0,425 2) bezolovni benzin 0,425 3) gasna ulja 0,325 4) kerozin 0,325 5) tečni naftni gas 0,535 6) ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C 0,325 7) cigarete i ostale prerađevine od duvana 0 8) alkoholna pića 1,00

Ostavite komentar