Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Na osnovu člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr.zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZEMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA

Član 1.

U Uredbi o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Službeni glasnik RS”, br. 137/04, 109/09 i 96/12) u članu 1. reči: „(„Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11 i 93/12)” zamenjuju se rečima: „(„Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon)”.

Član 2.

U članu 2. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Utvrđivanje rashoda u smislu stava 1. ovog člana i člana 21. stav 2. tačka 4) Zakona, smatra se i utvrđivanje rashoda koji je nastao u postupku proizvodnje (prženja i pakovanja) kafe.”

Član 3.

U članu 3. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana proizvođač kafe rashod utvrđuje neposredno nakon nastanka određenog rashoda ili redovnim, odnosno vanrednim popisom proizvoda.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, posle reči: „rashoda” dodaju se reči: „iz st. 1. i 2. ovog člana”.

Član 4.

Posle člana 4. dodaje se član 4a, koji glasi:

„Član 4a

U Normativu rashoda, posle reda pod rednim brojem 8) dodaju se redovi pod red. br. 9) i 10), koje glase:

„9) kafa (u prženju) 20

10) kafa (u pakovanju) 0,80”.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

05 Broj: 110-9262/2017

U Beogradu, 28. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar