Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava

Na osnovu člana 201. stav 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU PLAĆANjA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se način plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Naknadu za rad predsednika i članova Komisije snose u podjednakim delovima organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog, odnosno srodnih prava (u daljem tekstu: organizacija) koja je podnela zahtev za davanje mišljenja o predlogu tarife koji se odnosi na spor sa jednim reprezentativnim udruženjem korisnika ili individualnim korisnikom i reprezentativno udruženje korisnika autorskih dela i predmeta srodnih prava iz određene delatnosti ili individualni korisnik, odnosno stranke koje traže mišljenje i učestvuju u postupku pred Komisijom (u daljem tekstu: stranka) u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09-u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Naknada za rad Komisije uplaćuje se na poseban evidencioni račun Zavoda za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Zavod) koji se vodi u okviru konsolidovanog računa Trezora.

Član 4.

Obračun ukupnog iznosa naknade za rad Komisije, kao i obračun naknade koju snose u podjednakim delovima stranke, obavlja Zavod u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Organizacija koja je podnela zahtev za davanje mišljenja o predlogu tarife u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva dostavlja Komisiji dokaz o plaćenom srazmernom delu naknade za rad Komisije.

Član 6.

Reprezentativno udruženje korisnika autorskih dela i predmeta srodnih prava, odnosno individualni korisnik, dostavlja Komisiji dokaz o plaćenom srazmernom delu naknade za rad Komisije u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja Zavoda o iznosu srazmernog dela naknade za rad Komisije.

Član 7.

Zavod isplaćuje naknadu za rad članovima Komisije na individualne račune članova Komisije u roku od osam dana od dana uplate celokupnog iznosa naknade za rad Komisije na evidencioni račun Zavoda.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 27.1.2011.

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar