Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu plaćanja naknade za rad komisije za autorsko i srodna prava

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), a u vezi sa čl. 9. i 11. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu plaćanja naknade za rad Komisije za autorsko i srodna prava („Službeni glasnik RS”, broj 5/11).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1099/2014

U Beogradu, 14. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar