Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini

Na osnovu člana 88. stav 4. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 , 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Godišnjim programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se poslovi zaštite šuma, sadnje šumskog drveća, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, kao i iznos sredstava za obavljanje poslova koji će se finansirati iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, februar 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

GODIŠNJI PROGRAM

KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME

REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI

I.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini koristiće se za finansiranje poslova zaštite šuma, sadnje šumskog drveća, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i drugih poslova od opšteg interesa za šumarstvo Republike Srbije.

II.

Poslovi iz poglavlja I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jedinica mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije- dinara- 1 2 3 4 5 1 ZAŠTITA ŠUMA     157.000.000 Zaštita šuma od bolesti i štetočina din.   155.000.000 Izgradnja protivpožarnih pruga km 150.000 2.000.000 2 SADNJA ŠUMSKOG DRVEĆA ha 120.000 8.681.053 3 GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA     100.000.000 Radovi na I fazi km 900.000   Radovi na II fazi km 900.000   Radovi na I i II fazi km 1.800.000   Rekonstrukcija šumskog puta km 1.400.000   Sanacija oštećenja dela šumskog puta km 1.800.000 Gradnja mosta na trasi šumskog puta: do 5 metara raspona m’ 70.000 od 5-10 metara raspona m’ 85.000 Preko 10 metara raspona m’ 110.000 4 PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA     2.000.000 Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400   Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:       a) selekcionisano i kvalifikovano seme kg 60   b) seme poznatog porekla kg 25   Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:       a) selekcionisano seme kg 130   b) seme poznatog porekla kg 85   Sakupljanje semena javora i jasena:       a) selekcionisano seme kg 300   b) seme poznatog porekla kg 120   Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:       a) selekcionisano seme kg 50   b) seme poznatog porekla kg 20   Sakupljanje semena ostalih lišćara:       a) selekcionisano seme kg 130   b) seme poznatog porekla kg 85   Sakupljanje semena pančićeve omorike i belog bora kg 5.000   Sakupljanje semena crnog bora i smrče kg 3.800   Sakupljanje semena jele i ostalih četinara kg 1.500   5 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA ZA ŠUME SOPSTVENIKA U JABLANIČKOM, TOPLIČKOM I TIMOČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU din/ha   24.000.000 6 IZRADA STUDIJA, EKSPERTIZA I RAZVOJNO – ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA     6.000.000 Istraživanje načina i mogućnosti obnavljanja šuma hrasta kitnjaka u Srbiji din.   3.000.000 Istraživanje uzroka sušenja šuma sa prognozom kretanja pojave i načinima sanacije sa aspekta zaštite i planiranja gazdovanja šumama din.   3.000.000 7 PREUZETE OBAVEZE IZ 2013. GODINE din.   212.318.947 8 UKUPNO: din.   510.000.000

III.

Sredstva Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2014. godini za poslove iz poglavlja I. ovog programa dodeljuju se pod uslovima i na način propisan Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS”, broj 17/13).

Ostavite komentar