Uredba o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje programa zaštite

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 85/05),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje programa zaštite

Član 1.

U Uredbi o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje programa zaštite („Službeni glasnik RS”, br. 63/06 i 88/08), u članu 1. broj: „60.000” zamenjuje se brojem: „54.000”.

Član 2.

U članu 2. broj: „40.000” zamenjuje se brojem: „36.000”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2442/2015

U Beogradu, 12. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar