Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima

Na osnovu člana 61. stav 3. i člana 75. stav 3. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SPROVOĐENjU INTERNOG

I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA

U DRŽAVNIM ORGANIMA

Član 1.

U Uredbi o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, broj 41/07-prečišćen tekst), u članu 3. stav 2. posle reči: „iz istog organa” dodaju se reči: „ili premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju”.

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

„Radi popunjavanja izvršilačkog radnog mesta u organima državne uprave i službama Vlade može da se sprovede interni konkurs ako tako odluči rukovodilac organa i ako radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika unutar istog organa ili premeštajem po osnovu sporazuma o preuzimanju.

Na internom konkursu mogu da učestvuju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade.”

Član 3.

Naslov iznad člana 5. i član 5. brišu se.

Član 4.

U članu 6. stav 1. posle reči: „iz istog organa” dodaju se reči: „ili premeštajem državnog službenika po osnovu sporazuma o preuzimanju.”

Član 5.

U članu 7. stav 1. menja se i glasi:

„Interni konkurs u organima državne uprave i službama Vlade oglašava Služba u roku od osam dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta sa svim podacima potrebnim za oglašavanje.”

Član 6.

U članu 9. stav 1. menja se i glasi:

„U oglasu o internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta navode se podaci o: organu, radnom mestu, uslovima za rad na radnom mestu, mestu rada, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, rok u kome se podnose prijave na interni konkurs, ime i prezime lica zaduženog za davanje obaveštenja o internom konkursu, adresa na koju se podnose prijave, datum oglašavanja, koji se dokazi prilažu uz prijavu, podatak o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku, kao i podatak o tome iz kojih organa državni službenici mogu da učestvuju na internom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u ostalim organima.”

Član 7.

Član 10. menja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana od dana kada je interni konkurs oglašen.”

Član 8.

U članu 13. stav 1. menja se i glasi:

„Ako položaj popunjava Vlada, interni konkurs oglašava Služba, u roku od osam dana od dana kada je primila rešenje o popunjavanju položaja internim konkursom sa svim podacima potrebnim za oglašavanje.”

Član 9.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

„Oglas o internom konkursu za popunjavanje položaja sadrži podatke o organu, radnom mestu, mestu rada, uslovima za rad na položaju, podatak o tome koliko traje rad na položaju, stručnoj osposobljenosti, znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere, rok u kome se podnose prijave na interni konkurs, ime i prezime lica zaduženog za davanje obaveštenja o internom konkursu, adresa na koju se podnose prijave, datum oglašavanja, koji se dokazi prilažu uz prijavu i koji, kad je to zakonom određeno, državni službenici imaju pravo da učestvuju na internom konkursu, kao i podatak o tome i iz kojih organa državni službenici mogu da učestvuju na internom konkursu za popunjavanje položaja u ostalim organima.”

Član 10.

U članu 15. stav 2. menja se i glasi:

„Pored toga, javni konkurs se sprovodi i ako izvršilačko radno mesto nije popunjeno premeštajem državnog službenika unutar istog organa, premeštajem državnog službenika po osnovu sporazuma o preuzimanju niti internim konkursom.”

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Javni konkurs za popunjavanje položaja u organu državne uprave i službi Vlade sprovodi se ako nije uspeo interni konkurs za popunjavanje položaja, a u ostalim organima ako interni konkurs za popunjavanje položaja nije sproveden ili nije uspeo.”

Član 11.

Član 17. menja se i glasi:

„Član 17.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta i za prijem pripravnika u organu državne uprave i službi Vlade oglašava organ državne uprave odnosno služba Vlade u kojoj se popunjava radno mesto.

Javni konkurs za sve položaje koje popunjava Vlada oglašava Služba.

Ostali organi samostalno oglašavaju javne konkurse za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta i za prijem pripravnika.”

Član 12.

U članu 18. stav 1. posle reči „Republici Srbiji” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči do kraja brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

„Organi državne uprave i službe Vlade oglase o javnim konkursima dostavljaju i Službi radi objavljivanja na njenoj internet prezentaciji.”

Član 13.

U članu 19. stav 1. reči „od 15 dana” zamenjuju se rečima „od osam dana”.

Član 14.

U članu 20. stav 2. posle reči: „izvršilačkog radnog mesta navodi se” dodaju se reči: „mesto, dan i vreme kada će se obaviti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku i”.

Član 15.

U članu 24. stav 1. posle reči „sprovodi izborni postupak” dodaju se reči: „za popunjavanje položaja”.

Član 16.

U članu 26. stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „osim ako se provera vrši putem standardizovanih psihometrijskih testova.”.

Član 17.

U članu 29. reči: „Vrhovni sud Srbije za sudove, Republički javni tužilac za javna tužilaštva” zamenjuje se rečima: „ministar nadležan za poslove pravosuđa za izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima, predsednik Vrhovnog kasacionog suda za položaje u tom sudu, republički javni tužilac za položaje u Republičkom javnom tužilaštvu”.

Član 18.

U članu 33. stav 3. menja se i glasi:

„Konkursne komisije u sudu i javnom tužilaštvu imenuju se prema aktu ministra nadležnog za pravosuđe, a u ostalim organima – prema njihovim aktima.”

Član 19.

U članu 34. stav 2. menja se i glasi:

„Ako se popunjava položaj u Vrhovnom kasacionom sudu konkursna komisija imenuje se prema aktu predsednika tog suda, ako se popunjava položaj u Republičkom javnom tužilaštvu konkursna komisija imenuje se prema aktu Republičkog javnog tužioca, a u ostalim organima prema njihovim aktima.”

Član 20.

U članu 35. stav 3. reči: „za sudove to određuje Vrhovni sud Srbije, za javna tužilaštva – Republički javni tužilac,” brišu se.

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8691/2009

U Beogradu, 24. decembra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar